Browse and Download

№ 89, 2020

DOI: https://doi.org/10.31073/acss89
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГАIssue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


89

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти
CONTENT

SOIL PROPERTIES and REGIMES

Laktionova T.M., Bigun O.M., Nakisko S.G., Uvarenko K.Yu. Design and functional features of the world's leading soil databases. Analytical review (4-17)
Dmytruk Y.M., Zakharovskyi V.A. Hydrus’s-1D capability for assessment of soils water regime (18-27)
Truskavetskyi R.S., Palamar N.Yu. Movable forms of iron in the trace element mode of alluvial meadow soil (28-33)
Pankiv Z., Malyk S., Yamelynets T. Diagnostic criteria for elementary soil-forming processes in profile-differentiated soils of the Precarpathian region (34-40)
Vorotyntseva L.I. Systematic approach to sustainable management of irrigated soils in the face of climate change (41-50)

SOIL NUTRITION of PLANTS

Miroshnychenko M.M., Zvonar A.M., Panasenko Ye.V., Leonov O.Yu. Inputs of nutrients to winter wheat plants of different varieties in years, contrasting in weather (51-62)
Hospodarenko H.M., Prokopchuk I.V., Boiko V.P. Soybean uptake of essential nutrients from soil and fertilizers (63-70)
Pogromska Ya.A. Influence of hydrothermal fluctuations and tillage methods on soil phosphate mobility (71-82)

METHODOLOGY OF REMOTE RESEARCH

Chornyi S.G., Sadova D.Sh. Diagnosis of chernozem southern eroded using of Landsat-8 multispectral satellite images (83-89)
Pasichnyk N.A., Lysenko V.P., Opryshko O.O. Methodical approaches for the identification of plants in the optical range by monitoring crops using Unmanned aerial vehicles (UAVs) (90-97)

HISTORY OF SCIENCE

Kandaurova O.D., Zhydkykh I.P. Nikolay Mikhailovich Sibirtsev. The 160th anniversary of the birth of a famous soil scientist, geologist, agronomist (98-104)

STUDIES OF YOUNG SCIENTISTS

Vilna N.V. Comparative characteristics of chernozem southern properties on the watershed and slope in the Right-bank Steppe of Ukraine (105-110)
ЗМІСТ

ВЛАСТИВОСТІ Й РЕЖИМИ ГРУНТІВ

Лактіонова Т.М., Бігун О.М., Накісько С.Г., Уваренко К.Ю. Конструктивні та функціональні особливості провідних світових баз ґрунтових даних. Аналітичний огляд (4-17)
Дмитрук Ю.М., Захаровський В.А. Можливості програми Hydrus-1D в Оцінюванні водного режиму ґрунтів (18-27)
Трускавецький Р.С., Паламарь Н.Ю. Рухомі форми заліза в мікроелементному режимі алювіально-лучного ґрунту (28-33)
Паньків З.П., Малик С.З., Ямелинець Т.С. Діагностичні критерії елементарних ґрунтотворних процесів у профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття (34-40)
Воротинцева Л.І. Системний підхід до сталого менеджменту зрошуваних ґрунтів в умовах змін клімату (41-50)

ГРУНТОВЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Мірошниченко М.М., Звонар А.М., Панасенко Є.В., Леонов О.Ю. Надходження елементів живлення до рослин пшениці озимої різних сортів у контрастні за погодними умовами роки. (51-62)
Господаренко Г.М., Прокопчук І.В., Бойко В.П. Засвоєння основних елементів живлення соєю з ґрунту й добрив (63-70)
Погромська Я.А. Вплив гідротермічних флуктуацій та способів обробітку на рухомість фосфатів у ґрунті (71-82)

МЕТОДОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Чорний С.Г., Садова Д.Ш. Діагностика еродованих чорноземів південних за допомогою багатоспектральних супутникових зображень «Ландсат-8» (83-89)
Пасічник Н.А., Лисенко В.П., Опришко О.О. Методичні підходи до ідентифікації рослин в оптичному діапазоні за моніторингу з використанням безпілотного літального апарату (90-97)

ІСТОРІЯ НАУКИ

Кандаурова О.Д., Жидких І.П. Микола Михайлович Сибірцев. До 160-річчя від дня народження видатного ґрунтознавця, геолога, агронома (98-104)

РОБОТИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Вільна Н.В. Порівняльна характеристика властивостей чорнозему південного на вододілі та схилі у Правобережному Степу України (105-110)