Наступний випуск

Агрохімія і ґрунтознавство
/ Агрохимия и почвоведение

№ 87, 2018

Міжвідомчий тематичний науковий збірник

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852

E-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com, Лактіонова Тетяна Миколаївна Тел.: +38057-7041665.
Адреса: Україна, 61024, Харків, вул. Чайковського, буд. 4, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»


Редакційна колегія міжвідомчого тематичного наукового збірника “Агрохімія і ґрунтознавство” повідомляє про підготовку до видання 87 випуску (2018 р.)
 До Редколегії слід подавати електронну версію статті з усіма матеріалами в окремих файлах. Всі матеріали приймає секретар Редакційної колегії:
Лактіонова Тетяна Миколаївна (кімната 26)
Тел.: +38057-704-16-65;
e-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com

Головний редактор: Святослав Антонович Балюк Тел./факс: +38057-704-16-69

 Після рецензування та редагування статті на електронну адресу контактного автора буде надіслано повідомлення про вартість публікації і банківські реквізити для оплати.
 Після отримання копії платіжного документу (на е-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com) статтю буде опубліковано.

 Збірник публікує оригінальні статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук, які містять оригінальну наукову інформацію та обґрунтовані висновки.

 Згідно з наказом МОН України від 29.12.2014 № 1528 збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузях сільськогосподарські і біологічні науки за спеціальностями:

  03.00.18 – ґрунтознавство (біологічні науки),
  06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки),
  06.01.04 – агрохімія (сільськогосподарські науки).


  Мови видання: українська, російська, англійська
86


Редакционная коллегия межведомственного тематического научного сборника “Агрохімія і ґрунтознавство” («Агрохимия и почвоведение») сообщает о подготовке к изданию 87 выпуска (2018 г.)
  В Редколлегию следует предоставить электронную версию статьи со всеми материалами в отдельных файлах. Все материалы принимает секретарь Редколлегии:
Лактионова Татьяна Николаевна (комната 26),
Тел.: +38057-704-16-65;
e-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com

Главный редактор: Святослав Антонович Балюк. Тел./факс - +38 057-704-16-69

  После рецензирования и редактирования статьи на электронный адрес контактного автора будет отправлено сообщение о стоимости публикации и банковские реквизиты для оплаты.
  После получения копии платежного документа (на е-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com) статья будет опубликована.

  Сборник публикует статьи по результатам теоретических, экспериментальных и методических исследований по актуальным направлениям почвоведения, агрохимии, агроэкологии, земледелия и других наук, которые содержат оригинальную научную информацию и обоснованные выводы.

  Языки публикаций: украинский, английский, русский.

Агрохімія і ґрунтознавство

Редакційна
колегія

Головний редактор: С.А. Балюк академік НААН України, д-р с.-г. наук, професор; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна

Заступник редактора: М.М. Мірошниченко д-р біол. наук; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна

Відповідальний секретар: Т.М. Лактіонова канд. с-г. наук; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна

Контакти     86

Н.А. Білова д-р біол. наук; Академія митної служби України, Дніпропетровськ, Україна
Д.С. Булгаков д-р біол. наук, професор; Інститут ґрунтознавства ім. В.В. Докучаєва, Москва, Росія
В.Ю. Гончаренко д-р с-г. наук, професор;Інститут овочівництва і баштанництва НААН, Харків, Україна
М.О. Горін д-р біол. наук, професор; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна
Г.М. Господаренко д-р с-г.наук, професор; Уманський національний університет садівництва, Україна
Ю.М. Дмитрук д-р біол. наук; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна
Л.В. Єтеревська д-р с-г. наук; ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", Харків, Україна
В.В. Лапа д-р с-г. наук, професор; РУП "Інститут ґрунтознавства та агрохімії", Мінськ, Республіка Білорусь
М.В. Лісовий д-р с-г. наук; ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", Харків, Україна
В.В. Медведєв академік НААН, д-р біол. наук, професор; ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", Харків, Україна
Е.М. Молчанов д-р біол. наук; Інститут ґрунтознавства ім. В.В. Докучаєва Москва, Росія
Б.С. Носко д-р с-г. наук, професор; ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", Харків, Україна
С.М. Польчина д-р біол. наук, доцент; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна
Є.В. Скрильник д-р с-г. наук; ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", Харків, Україна
Д.Г. Тихоненко д-р с-г. наук, професор; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна
А.П. Травлєєв член-кор. Академії наук України, д-р біол. наук, професор; Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна
Р.С. Трускавецький д-р с-г. наук, професор; ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", Харків, Україна
А.І. Фатєєв д-р с-г. наук, професор; ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", Харків, Україна
Ю.Л. Цапко д-р біол. наук; ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", Харків, Україна
С.Г. Чорний д-р с-г. наук, професор; Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Склад редакційної колегії затверджено Вченою радою ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", протокол № 4 від 14.03.2014 р.

 Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20942-10742Пр
 Рік заснування: 1966
 Засновник: НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО”
 Юридична адреса засновника: м. Харків, вул. Чайковська, 4, 61024

 Збірник представлено:
 - на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, www.nbuv.gov.ua,
 - у загальнодержавній реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова»
 - у виданні УРЖ «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ),
 Збірник індексується наукометричною базою даних РІНЦ (Російський індекс наукового цитування)

Агрохімія і ґрунтознавство

Інструкція для авторів

 Збірник публікує оригінальні статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук, які містять оригінальну наукову інформацію та обґрунтовані висновки.


We welcome submissions from all authors and we are committed to the prompt evaluation and publication of submitted manuscripts. Our peer-review process in AgroCSS has a certain term. The corresponding author will be informed about all stages for the treatment and preparing the manuscript for publishing.
Контакти


Редакція збірника "Агрохімія і ґрунтознавство" запрошує авторів надавати на розгляд Редколегії рукописи українською, російською та англійською мовами для можливої публікації.
Авторський рукопис, як (1) PDF-файл і (2) придатний до редагування Word-документ, потрібно надіслати секретарю редакції на адресу agrochemsoilsci.org@gmail.com. Файли слід називати за прізвищем першого автора. Приклад: "ivanchuk.pdf" та "ivanchuk.doc".
Рукопис повинен бути набраним у редакторі "Word" або "OpenOffice" шрифтом Arial, кегль для основного тексту -12 pt., для тексту у таблицях і рисунках - 9 pt. Краї: верхній і нижній – 2 см, лівий і правий – 3 см. Початок абзацу – з відступом 1,25 см. Міжрядковий інтервал в основному тексті – 1,5 рядка, у таблицях і рисунках – одинарний.
Рукопис має містити такі частини:
 • Титульна частина: УДК; НАЗВА СТАТТІ; Ініціали і прізвища авторів; Офіційна назва установи, де було виконано роботу, місто, країна; електронна адреса одного з авторів для контактів. Приклад:
 УДК 631.4
  ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ
  А.І. Іванчук1*, М.П. Скляренко2
  1Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
  2Полтавський національний агроекологічний університет, Полтава, Україна
  * ivanchuk@ukr.net
 • Розширена анотація (резюме) мовою статті обсягом до 250 слів
 • Ключові слова або фрази (5-8 слів);

 • Розширена анотація і ключові слова мають бути представлені двома мовами –українською і англійською. Анотація українською мовою, яку розміщують одразу після титульної частини статті, має включати таке: текст з інформацією про мету і завдання роботи, використовувані методи, об’єкти, власний висновок про здобуті результати. Анотація англійською мовою міститься в кінці рукопису і включає таке: назва статті; ініціали і прізвища автора(ів); повна офіційна назва організації(й), де виконано роботу; електронна адреса одного з авторів для листування; текст – переклад українського.
  • Основний текст (структурований згідно із формою статті);
  • Подяки (за потреби);
  • Список використаної літератури (у послідовності цитування);
  • На окремій (додатковій) сторінці слід надати інформацію про кожного з авторів: прізвище, ім’я та по-батькові повністю і назва організації (українською, російською та англійською мовами); науковий ступінь, наукове звання та посада; електронна адреса, номер телефону.

  Спеціальний шаблон для оформлення рукопису можна завантажити: Template-ukr.doc
  Особливості структурування основного тексту:
  Текст дослідницької статті має включати такі розділи:
  1. Вступ (короткий огляд результатів виконуваних раніше досліджень, обґрунтування вибору теми, обов'язково – мета і завдання роботи);
  2. Об'єкти (матеріали) і методи досліджень;
  3. Аналіз результатів досліджень (можливим є поділ на підрозділи);
  4. Висновки;
  5. Подяки (за необхідності).
  Текст оглядової статті може не включати розділи 2 і 3, але основну частину автор має структурувати на свій розсуд.
  Текст методичної статті може не включати розділи 2 і 3, але має містити докладний опис пропонованого методу дослідження й обґрунтування можливості його використання.
  Загальний обсяг рукопису не повинен перевищувати 8 сторінок.
  Графічні матеріали (рисунки, діаграми, фото та ін.) розміщують у тексті рукопису. Додатково графічні матеріали подають окремими файлами в оригінальному вигляді (у тому редакторі, в якому створювали графічні матеріали) з метою можливого внесення необхідних змін у разі потреби. Файл з графічним матеріалом має бути названим за прізвищем першого автора і містити номер ілюстрації. Приклад: “ivanchuk_fig1”
  Графіки, схеми, фотографії повинні бути чіткими, придатними для відтворення. Всі пояснення до рисунку (шрифт Arial, кегль 9 pt) мають бути розміщені між рисунком і підписом до рисунку (шрифт Arial, кегль 10 pt, курсив). Текст усередині самого рисунка треба звести до мінімуму. Розмір рисунка – мінімальний. Використання кольорових ілюстрацій у збірнику наразі не передбачено, отже, у рукопису не слід використовувати кольорових ілюстрацій. Рисунки не повинні повторювати інформацію, наявну в таблицях.
  Назва таблиці (шрифт Arial, кегль 10 pt., курсив) має розкривати її зміст. Таблиця за розміром має бути не більше ніж на одну сторінку. Якщо кількість таблиць більше однієї, їх нумерують. У тексті рукопису необхідно зробити посилання на таблицю, і намагатися розмістити її одразу ж після посилання.
  У підписах до картографічних матеріалів обов'язково вказують масштаб, а до мікрофотографій – ступінь збільшення.
  Скорочення, крім загальноприйнятих, не слід використовувати ні в тексті, ні в таблицях. Всі абревіатури слід розшифрувати після першого використання термінів і далі залишати незмінними по всьому тексту.
  Одиниці вимірювання фізичних величин слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць СІ (SI). Математичні формули й рівняння слід створювати у редакторі Microsoft Equation, що є частиною текстового редктора MicrosoftWord або OpenOffice.
  Спеціальні символи (т.ч.  назви фірм, апаратури, препаратів, техніки та ін. ) слід наводити в оригінальному написанні.
  Посилання на джерела літератури в тексті рукопису слід давати у квадратних дужках і нумерувати послідовно у порядку цитування. Бібліографічний опис слід оформлювати згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і ДСТУ 8302:2015.
  Список використаної літератури слід обов'язково давати у двох варіантах: 1) назва кожного джерела мовою оригіналу, 2) назва кожного джерела перекладена англійською (назву цитованої роботи перекладають, а всі інші дані у бібліографічному описі транслітерують. Можна скористатися on-line посібником: http://ua.translit.net/ )
  Звертаємо Вашу увагу, що цитувати треба як класичні, так і найновіші публікації (останніх 3-5 років) у провідних профільних виданнях. Не менше 30% цитованих джерел повинні мати DOI.
  Всі рукописи проходять рецензування у встановленому порядку. Редакція залишає за собою право вносити корективи граматичного і стилістичного характеру. Рукопис може бути повернутим автору для доопрацювання.
  У разі повернення рукопису на доопрацювання автор зобов'язаний урахувати всі зауваження рецензента і редактора (або аргументувати відмову від запропонованих змін у рукописі) і відправити виправлений і перероблений матеріал на адресу редакції у зазначений термін.
  Статті, опубліковані раніше або паралельно спрямовані в інші журнали (збірники), редакція до розгляду не приймає.  Редакция сборника "Агрохимия и почвоведение" приглашает авторов представлять к рассмотрению в Редколлегии рукописи статей на украинском, русском и английском языках для возможной их публикации. Тематика публикаций в сборнике "Агрохимия и почвоведение" ориентирована на все направления исследований в области почвоведения, агрохимии, земледелия и других наук.
  Авторская рукопись должна быть тщательно выверена и направлена секретарю редакции по адресу e-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com как (1) PDF-файл и (2) редактируемый документ (doc). Файл с текстом рукописи следует именовать по фамилии первого автора. Пример: "ivanchuk.pdf", "ivanchuk.doc"
  Рукопись должна быть набрана в редакторе "Word" или "Open Office" с использованием шрифта Arial, кегль в основном тексте - 12 pt, а в таблицах и рисунках - 9 pt. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое и правое – 3 см. Начало абзаца – с отступом 1,25 см. Межстрочный интервал в основном тексте – 1,5 строки, а в таблицях и рисунках – одинарный.
  Рукопись должна содержать следующие части:
  • Титульная часть: УДК; НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; Инициалы и фамилии авторов; Официальное название учреждения(й), где была выполнена работа, город, страна, электронный адрес одного из авторов для контактов. Пример:
   УДК 631.4
    К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ОПОДЗОЛЕННЫХ ПОЧВ
    А.И. Иванчук1*, М.П. Скляренко2
    1Национальный научный центр "Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского", Харьков, Украина
    2Полтавский национальный агроэкологический университет, Полтава, Украина
    * ivanchuk@ukr.net
 • Расширенная аннотация (резюме), объём которой не должен превышать 250 слов.
 • Ключевые слова или фразы (5-8 слов);

 • Расширенная аннотация и ключевые слова должны быть представлены на русском и английском языках. Аннотация на русском языке, которая помещается после титульной части статьи, должна включать следующее: текст с информацией о целях, задачах работы, использованных методах, объектах, о полученных результатах и выводах. Аннотация на английском помещается в конце статьи и должна включать: название статьи; инициалы и фамилии авторов; полное официальное название организации(й); электронный адрес автора для контактов; текст – перевод русского текста.
  • Основная часть (структурирована в соответствии с формой статьи);
  • Благодарности (при необходимости);
  • Список использованной литературы (в последовательности цитирования).
  • На отдельной (дополнительной) странице следует представить информацию о каждом авторе: фамилия, имя и отчество полностью и название организации (на русском и английском языках); научная степень и научное звание; должность; электронный адрес; номер телефона.

  Для оформления статьи можно воспользоваться специальным шаблоном: Template-rus.doc
  Особенности структурирования основной части рукописи:
  Текст исследовательской статьи должен включать такие разделы:
  1. Введение (краткий обзор уже выполненных исследований, обоснование выбора темы, обязательно – цель и задачи работы);
  2. Объекты (материалы) и методы исследований;
  3. Анализ результатов исследований (возможны подразделы);
  4. Выводы;
  Текст обзорной статьи может не включать разделы 2 и 3, но основную часть автор должен структурировать по своему усмотрению.
  Текст методическойстатьи может не включать разделы 2 и 3, но должен содержать подробное описание предлагаемого метода и обоснование возможности его использования.
  Общий объем рукописи не должен превышать 8 страниц.
  Графические материалы (рисунки, диаграммы, фото и пр.) следует размещать в тексте рукописи. Также графические материалы следует дополнительно предоставить в редакцию ввиде отдельных файлов в том редакторе, в котором были выполнены эти графические материалы. Редакция оставляет за собой право внесения необходимых правок по техническим причинам. Название файла с графическим материалом должно состоять из фамилии первого автора рукописи и номера иллюстрации. Пример: "ivanchuk_fig1".
  Графики, схемы, фотографии должны быть четкими, пригодными для воспроизведения. Все пояснения к рисунку(шрифт Arial, кегль 9 pt) должны размещаться между рисунком и подписью к рисунку (шрифт Arial, кегль 10 pt., курсив). Текст внутри самих рисунков должен быть сведен к минимуму; Размер рисунка – минимальный. Использование цветных иллюстраций в журнале не предусмотрено в настоящее время, поэтому в рукописи не следует приводить иллюстрации и фотографии в цвете. Рисунки не должны повторять информацию, имеющуюся в таблицах.
  Название таблицы (шрифт Arial, кегль 10 pt., курсив) должно отражать ее содержание. Таблица по размеру должна быть не более, чем на одну страницу. Если таблиц более одной, их следует пронумеровать. В тексте рукописи необходимо делать ссылку на таблицу, атаблицу размешать сразу же после ссылки.
  В подписях к картографическим материалам следует обязательно указывать масштаб, а к микрофотографиям – степень увеличения.
  Сокращения, кроме общепринятых, не следует использовать ни в тексте, ни в таблицах. Все аббревиатуры следует расшифровывать при первом использовании терминов и далее оставлять неизменными по всему тексту.
  Единицы измерения физических величин следует давать в соответствии с Международной системой единиц СИ (SI). Математические формулы и уравнения следует создавать в редакторе Microsoft Equation, являющимся частью текстового редактора Microsoft Word или Open Office.
  Специальные символы (в том числе названия фирм, аппаратуры, препаратов, техники и др.) следует приводить в оригинальном написании.
  Ссылки на источники литературы в тексте рукописи следует давать в квадратных скобках и нумеровать по мере появления их в тексте в возрастающем порядке. Перечень использованной литературы приводят в конце статьи, в порядке встречаемости в тексте. Библиографическое описание следует оформлять в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, который вступил в силу с 01.07.2007 г. и ДСТУ 8302:2015.
  Список литературы следует обязательно приводить в двух вариантах: 1) название каждого источника на языке оригинала, 2) название каждого источника, переведенное на английский (Название цитируемой статьи или книги переводят, остальные данные в библиографическом описании транслитерируют. Можно воспользоваться on-line пособием: http://ua.translit.net/).
  Обращаем Ваше внимание, что цитировать следует как классические, так и работы последних 3-5 лет, опубликованные в профильных журналах. Не менее 30% цитированных источников должны иметь DOI.
  Все рукописи проходят рецензирование в установленном порядке. Редакция оставляет за собой право вносить коррективы грамматического и стилистического характера. Рукопись может быть возвращена автору/авторам для переработки.
  При доработке рукописи автору следует учесть все замечания рецензента и редактора (либо аргументировать отказ от предложенных изменений в рукописи) и выслать исправленный и переработанный материал на адрес редакции в указанный в сопроводительном письме срок.
  Рукописи, опубликованные ранее или представленные к рассмотрению в редакции других издательств, редакция к рассмотрению не принимает.

   ISSN 0587-2596
  e-ISSN 2616-6852

  Перегляд і
  завантаження
  / Просмотр
  и загрузка

  Агрохімія і ґрунтознавство.
  Міжвідомчий тематичний науковий збірник  № 80 (2013)
  - № 86 (2017)


    
    


  Безкоштовне завантаження:

      зміст,
      повний текст випусків,
      резюме,
      повний текст окремих статей.


  Бесплатная загрузка:

      содержание,
      полный текст випусков,
      резюме,
      полный текст отдельных статей.
  8680  Бажаєте отримати друковану версію? Контактуйте з нами.

  Контакти