Наступний випуск

Агрохімія і ґрунтознавство
/ Агрохимия и почвоведение

№ 89, 2020

Міжвідомчий тематичний науковий збірник

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852

E-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com, Лактіонова Тетяна Миколаївна Тел.: +38057-7041665.
Адреса: Україна, 61024, Харків, вул. Чайковського, буд. 4, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»


Редакційна колегія міжвідомчого тематичного наукового збірника “Агрохімія і ґрунтознавство” повідомляє про підготовку до видання 89 випуску (2020 р.)
 До Редколегії слід подавати електронну версію статті з усіма матеріалами в окремих файлах. Всі матеріали приймає секретар Редакційної колегії:
Лактіонова Тетяна Миколаївна (кімната 26)
Тел.: +38057-704-16-65;
e-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com

Головний редактор: Святослав Антонович Балюк Тел./факс: +38057-704-16-69

 Після рецензування та редагування статті на електронну адресу контактного автора буде надіслано повідомлення про вартість публікації і банківські реквізити для оплати.
 Після отримання копії платіжного документу (на е-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com) статтю буде опубліковано.

 Збірник публікує оригінальні статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук, які містять оригінальну наукову інформацію та обґрунтовані висновки.

 Згідно з наказом МОН України від 29.12.2014 № 1528 збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузях сільськогосподарські і біологічні науки за спеціальностями:

  03.00.18 – ґрунтознавство (біологічні науки),
  06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки),
  06.01.04 – агрохімія (сільськогосподарські науки).


  Мови видання: українська, російська, англійська
issar    86


Редакционная коллегия межведомственного тематического научного сборника “Агрохімія і ґрунтознавство” («Агрохимия и почвоведение») сообщает о подготовке к изданию 89 выпуска (2020 г.)
  В Редколлегию следует предоставить электронную версию статьи со всеми материалами в отдельных файлах. Все материалы принимает секретарь Редколлегии:
Лактионова Татьяна Николаевна (комната 26),
Тел.: +38057-704-16-65;
e-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com

Главный редактор: Святослав Антонович Балюк. Тел./факс - +38 057-704-16-69

  После рецензирования и редактирования статьи на электронный адрес контактного автора будет отправлено сообщение о стоимости публикации и банковские реквизиты для оплаты.
  После получения копии платежного документа (на е-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com) статья будет опубликована.

  Сборник публикует статьи по результатам теоретических, экспериментальных и методических исследований по актуальным направлениям почвоведения, агрохимии, агроэкологии, земледелия и других наук, которые содержат оригинальную научную информацию и обоснованные выводы.

  Языки публикаций: украинский, английский, русский.

Агрохімія і ґрунтознавство

Редакційна
колегія

 До складу редакційної колегії входять експерти в галузі ґрунтознавства, агрохімії, землеробства, охорони грунтів. Вони є незалежними рецензентами і компетентними фахівцями кожен у своїй конкретній галузі науки. Члени редакційної колегії мають досвід опублікування у міжнародних наукових журналах, що забезпечує високий рівень розгляду рукописів.
 Збірник АіГ має широке коло авторів у різних галузях науки тому до розгляду рукописів можуть залучатися фахівці, які не є членами редакційної колегії, але є експертами вузької тематики. Всі експерти у процесі рецензування рукописів дотримуються відповідальності і зберігають конфіденційність.

Головний редактор: Балюк Святослав Антонович, докт.с.-г.н., професор
Заступник головного редактора: Мірошниченко Микола Миколайович, докт. біол..н., ст..н.сп.
Відповідальний секретар: Лактіонова Тетяна Миколаївна, канд.с.-г.н., cт.н.сп.

Контакти
86
Члени редколегії:

 Ачасов Андрій Борисович, докт. с.-г.н., доцент
 Балаєв Анатолій Джалілович, докт. с.-г.н., професор
 Биндич Тетяна Юріївна, канд. біол.н., ст.н.сп.
 Величко Володимир Андрійович, докт. с.-г.н., професор
 Господаренко Григорій Миколайович, докт. с.-г.н., професор
 Іваніна Вадим Віталійович, докт. с.-г.н., доцент
 Лісовий Микола Вікторович, докт. с.-г.н., ст.н.сп.
 Лях Тамара, докт. с.-г.н., доцент
 Пачев Iван Дянков, докт. с.-г.н., професор
 Скрильник Євген Володимирович, докт. с.-г.н., ст.н.сп.
 Трускавецький Роман Степанович, докт. с.-г.н., професор
 Фатєєв Анатолій Іванович, докт. с.-г.н., професор
 Чорний Сергій Григорович, докт. с.-г.н., професор
 Гамкало Зенон Григорович, докт. біол.н., професор
 Дмитрук Юрій Михайлович, докт. біол.н., професор
 Медведєв Віталій Володимирович, докт. біол.н., професор
 Старченко Олена Іванівна, канд. біол.н., ст.н.сп.
 Цапко Юрій Леонідович, докт. біол.н., ст.н.сп.
 Черлінка Василь Романович, докт. біол.н., доцент

 Склад редакційної колегії затверджено Вченою радою ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", протокол № 7 від 05.04.2019 р.
 Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20942-10742Пр
 Рік заснування: 1966
 Засновник: НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО”
 Юридична адреса засновника: м. Харків, вул. Чайковська, 4, 61024


Індексування. Збірник зареєстровано:

- CrossRef
 (i) North America office: 50 Salem Street, Lynnfield, MA 01940, United States of America; (ii) Europe office: Oxford Centre for Innovation, New Road, Oxford, OX1 1BY, United Kingdom


- на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського,


- у загальнодержавній реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова», ISSN: 2076-8184 Information Technologies and Learning Tools. Theory, Methods and Practice of Using ICT in Education


- у виданні УРЖ «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ), issued by the Institute of Problems of Information Registration of the National Academy of Sciences of Ukraine


- наукометричною базою даних РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) RINC (Russian Science Citation Index)


Агрохімія і ґрунтознавство

Інструкція для авторів

 Збірник публікує оригінальні статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук, які містять оригінальну наукову інформацію та обґрунтовані висновки.


We welcome submissions from all authors and we are committed to the prompt evaluation and publication of submitted manuscripts. Our peer-review process in AgroCSS has a certain term. The corresponding author will be informed about all stages for the treatment and preparing the manuscript for publishing.
Контакти

Редакція збірника «Агрохімія і ґрунтознавство» запрошує авторів надавати на розгляд Редколегії рукописи українською, російською та англійською мовами для можливої публікації.

  Форма представлення матеріалів і приклади назви файлів:
  (1) PDF-файл - рукопис статті (наприклад, “ivanchuk.pdf”);
  (2) Word-документ – рукопис, придатний до редагування, наприклад, “ivanchuk.doc”;
  (3) Кожна ілюстрація в окремому файлі в оригінальному редакторі (наприклад, "ivanchuk_fig1.jpg"; "ivanchuk_fig2.xls"; "ivanchuk_fig3.cdr"; "ivanchuk_fig4.ps");
  (4) Word-документ – титульна частина, анотація, ключові слова, список використаної літератури англійською мовою; титульна частина, анотація, ключові слова російською мовою (“ivanchuk_abstr_ref.doc” );
  (5) Word-документ - відомості про авторів (наприклад, “ivanchuk_info.doc” ).
  Матеріали потрібно надіслати секретарю редакції на адресу tnlaktionova@ukr.net або agrochemsoilsci.org@gmail.com.
  Рукопис повинен бути набраним у редакторі “Word” або “Open Office” шрифтом Arial, кегль для основного тексту -10 pt., для назв і тексту у таблицях і рисунках – 9 і 8 pt. (для уточнення кеглю у різних частинах рукопису користуйтеся шаблоном ACSS-Template-ukr.doc)
  Краї: верхній і нижній – 2 см, лівий і правий – 3 см. Початок абзацу – з відступом 1,25 см. Міжрядковий інтервал в тексті, таблицях і рисунках – одинарний.

  Рукопис має містити такі частини:
 • Титульна частина: УДК; назва статті; ініціали і прізвища авторів; офіційна назва установи, де було виконано роботу, місто, країна; електронна адреса одного з авторів для контактів.
 • Розширена анотація (резюме) мовою рукопису обсягом до 250 слів (не менш як 1800 знаків разом з ключовими словами). Анотація має включати таке: обгрунтування, мету і завдання роботи, використовувані методи, досліджувані об’єкти, основні результати, висновок автора.
 • Ключові слова або фрази (5-8 слів) мовою рукопису;
 • Основний текст (структурований згідно із формою статті);
    Дослідницька стаття:
    1. Вступ (короткий аналіз публікацій і результатів здобутих раніше; обґрунтування вибору теми; обов'язково – мета і завдання роботи);
    2. Об'єкти (матеріали) і методи досліджень;
    3. Результати досліджень (можливим є поділ на підрозділи);
    4. Обговорення (аналіз) результатів досліджень;
    5. Висновки;
 • Подяки (за потреби);
 • Список використаної літератури у послідовності цитування (шрифт Arial, кегль 8);
 • Титульна частина англійською мовою (шрифт Arial, кегль 9);
 • Анотація англійською мовою (шрифт Arial, кегль 9);
 • Ключові слова англійською мовою (шрифт Arial, курсив, кегль 9);

  Спеціальний шаблон для оформлення рукопису можна завантажити: ACSS-Template-ukr.doc
  Рекомендований обсяг рукопису 8-10 сторінок.
  Графічні матеріали (рисунки, діаграми, фото та ін.) розміщують у тексті рукопису. Додатково графічні матеріали подають окремими файлами в оригінальному вигляді (у тому редакторі, в якому їх створювали) з метою можливого редагування у разі потреби.
  Графіки, схеми, фотографії повинні бути чіткими, придатними для відтворення. Всі пояснення до рисунка (шрифт Arial, кегль 8 pt) мають бути розміщені між рисунком і підписом до нього (шрифт Arial, кегль 9 pt, курсив). Текст усередині самого рисунка треба звести до мінімуму. Розмір рисунка – допустимо мінімальний. Використання кольорових ілюстрацій у друкованому варіанті збірника наразі не передбачено, отже, підбираючи кольори автор має пересвідчитися, що рисунок у чорно-білому виконанні буде зрозумілим. Рисунки не повинні повторювати інформацію, наявну в таблицях.
  Назва таблиці (шрифт Arial, кегль 9 pt., курсив) має розкривати її зміст. Таблиця за розміром має бути не більше ніж на одну сторінку. Якщо кількість таблиць більше однієї, їх нумерують. Примітки до таблиці або виноски розміщують в останньому рядку таблиці (шрифт Arial, кегль 8 pt.). У тексті рукопису необхідно зробити посилання на таблицю, і намагатися розмістити її одразу ж після посилання.
  У підписах до картографічних матеріалів обов'язково вказують масштаб, а до мікрофотографій – ступінь збільшення.
  Скорочення, крім загальноприйнятих, не слід використовувати ні в тексті, ні в ілюстраціях. Абревіатури слід розшифрувати після першого використання термінів і далі залишати незмінними по всьому тексту.
  Одиниці вимірювання фізичних величин слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць СІ (SI). Математичні формули й рівняння слід створювати у редакторі Microsoft Equation, що є частиною текстового редактора Microsoft Word або Open Office.
  Спеціальні символи (в т.ч. назви фірм, апаратури, препаратів, техніки та ін.) слід наводити в оригінальному написанні (не перекладати).
  Автору слід бути дуже уважним вписуючи терміни латинськими літерами – треба обов’язково перемикати клавіатуру (!).
  Посилання на джерела інформації в тексті рукопису слід давати у квадратних дужках і нумерувати послідовно у порядку цитування. Бібліографічний опис слід оформлювати згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ 7.80:2007 і ДСТУ 8302:2015.
  Для створення списку використаної літератури англійською мовою (References) назву цитованої роботи перекладають, а всі інші дані у бібліографічному описі транслітерують (для цього можна скористатися on-line посібником: з української - http://ua.translit.net/ або http://translit.kh.ua/, з російської – transliterator_setup.zip).
  Звертаємо Вашу увагу, що цитувати треба як класичні, так і найновіші публікації (останніх 3-5 років) у провідних профільних виданнях світу, обов’язково вказуючи їх DOI та URL. Джерела повинні бути загальнодоступними, не можна посилатися на автореферати дисертацій та інші рукописи. Рекомендована кількість джерел – 15-20, самоцитування – 5-12%.
  Приклади оформлення переліку посилань можна побачити в останніх номерах збірника АіГ на сайті.
  Відомості про автора включають таку інформацію: Прізвище, ім'я по-батькові (повністю); місце роботи (назва організації, де було виконано наукову роботу); посада, науковий ступінь; вчене звання; поштова адреса (з індексом); електронна адреса; ORCID, Spin-CODE (RINC).
  Підкреслені відомості мають бути подані трьома мовами.
  Аспіранти додають також ім’я наукового керівника, його місце роботи і телефон.

  Порядок розгляду рукопису
  Всі рукописи проходять незалежне рецензування вченими, які здійснюють дослідження за близькою тематикою і мають публікації у профільних виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або виданнях, що включені в міжнародні наукометричні бази даних.
  Після отримання позитивного рішення від рецензента редакція надсилає автору зауваження та пропозиції рецензента і редактора, та рахунок на сплату вартості публікації. Вартість публікації однієї сторінки статті вказано на титульній сторінці сайта.
  Автор зобов’язаний терміново сплатити вартість публікації за рахунком і надіслати до редакції скановану копію або фото банківського чеку (квитанції).
  Автор зобов'язаний урахувати всі зауваження рецензента і редактора (або аргументувати відмову від запропонованих змін у рукописі) і відправити виправлений і перероблений матеріал на адресу редакції у зазначений термін.
  Редакція залишає за собою право вносити корективи граматичного і стилістичного характеру і, в разі необхідності, знову повернути рукопис для доопрацювання.
  Повністю підготовлений остаточний варіант рукопису надсилається автору для ознайомлення.
  Після цього статтю буде надруковано у черговому випуску збірника, розміщено на сайті видання, присвоєно їй індекс DOI (digital object identifier) і зареєстровано у наукометричних та реферативних базах даних, перелічених на титульній сторінці сайту.
  Редакция сборника «Агрохимия и почвоведение» приглашает авторов представить на рассмотрение редколлегией рукописи на украинском, русском и английском языках для возможной публикации

  Форма представления материалов и предлагаемые названия файлов:
  (1) PDF- файл - рукопись статьи (“ivanchuk.pdf”);
  (2) Word-документ – рукопись, пригодная для редактирования (“ivanchuk.doc”);
  (3) Каждая иллюстрация подается в отдельном файле в оригинальном редакторе (“ivanchuk_fig1.ppt”; “ivanchuk_fig2.xls”);
  (4) Word-документ – титульная часть, аннотация, ключевые слова и список использованной литературы на английском (“ivanchuk_abstr_ref.doc”);
  (5) Word-документ – информация об авторах (“ivanchuk_info.doc”).
  Материалы следует отправлять на адрес секретаря Редколлегии: tnlaktionova@ukr.net или agrochemsoilsci.org@gmail.com .
  Рукопись должна быть набрана в редакторе “Word” или “Open Office” шрифтом Arial, кегль для основного текста -10 pt., для названий и текста в таблицах и рисунках – 9 и 8 pt. (можно воспользоваться шаблоном ACSS-Template-rus.doc). Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое и правое – 3 см. Начало абзаца – с отступом 1,25 см. Межстрочный интервал в тексте, таблицах и рисунках – одинарный.

  Рукопись состоит из таких частей:
 • Титульная часть: УДК; НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; Инициалы и фамилии авторов; Официальное название учреждения(й), где была выполнена работа, город, страна, электронный адрес каждого автора с отметкой контактного автора.
 • Расширенная аннотация (на языке рукописи объемом не менее 1800 знаков (250 слов). Аннотация должна включать следующее: обоснование, цель, задания работы, применяемые методы, исследуемые объекты, основные результаты, выводы автора.
 • Ключевые слова или фразы (5-8 слов) языком рукописи;
  • Основной текст (структурированный в соответствии с формой статьи);
  •   Исследовательская статья:
     1. Введение (короткий анализ публикаций и результатов полученных ранее; обоснование выбора темы; обязательно – цель и задачи работы);
     2. Объекты (материалы) и методы исследований;
     3. Результаты исследований (возможно деление на подразделы);
     4. Обсуждение (анализ) результатов исследований;
     5. Выводы.
  • Благодарности (при необходимости);
  • Список использованной литературы в последовательности цитирования (шрифт Arial, кегль 8);
  • Титульная часть на английском языке (шрифт Arial, кегль 9);
  • Аннотация на английском языке (шрифт Arial, кегль 9);
  • Ключевые слова на английском языке (шрифт Arial, курсив, кегль 9);

  Специальный шаблон для оформления рукописи можно загрузить: ACSS-Template-rus.doc
  Рекомендуемый объем рукописи 8-10 страниц.

    Графические материалы (рисунки, диаграммы, фото и пр.) размещают в тексте рукописи и дополнительно подают в отдельных файлах в оригинальном виде (в том редакторе, в котором их создавали) с целью возможного редактирования. Ссылка на номер иллюстрации в тексте рукописи обязательна и размещается перед иллюстрацией.
    Графики, схемы, фотографии должны быть четкими, пригодными для печати. Все объяснения (легенды) (шрифт Arial, кегль 8 pt) должны размещаться между иллюстрацией и ее названием (шрифт Arial, кегль 9 pt, курсив). Текст внутри рисунка следует свести к минимуму. Размер рисунка – допустимо минимальный. Автору следует убедиться, что цветные иллюстрации будут понятными и в черно-белом варианте печати. В иллюстрациях не должна повторяться информация, имеющаяся в тексте или таблицах.
    Название таблицы (шрифт Arial, кегль 9 pt., курсив) должно раскрывать ее содержание. Размер таблицы – не более одной страницы. Примечания и выноски размещаются в последней строке таблицы (шрифт Arial, кегль 8 pt).
    В подписях к картографическим материалам обязательно указывается масштаб, а к микрофотографиям – степень увеличения.
    Сокращения, кроме общепринятых, не следует применять ни в тексте, ни в иллюстрациях. Аббревиатуры следует расшифровывать после первого упоминания термина. Единицы измерения физических величин следует приводить в Международной системе единиц СИ (SI). Математические формулы и уравнения рекомендуется создавать в редакторе Microsoft Equation, который является частью текстового редактора Microsoft Word или Open Office.
    Специальные символы (в т.ч. названия фирм, аппаратуры, препаратов, техники и т.п.) следует приводить в оригинальному виде (не переводить).
    Автору следует бать очень внимательным вписывая термины латинським шрифтом – нужно обязательно переключать клавиатуру (!!).
    Ссылки на источники информации даються в квадратних скобках и нумеруються последовательно по мере цитирования. Библиографическое описание оформляется в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ 7.80:2007 и ДСТУ 8302:2015.
    В списке цитированной литературы на английском (References) название работы переводят, а все остальные данные в библиографическом описании транслитерируют. Для этого можно воспользоваться on-line пособием: http://ua.translit.net/ или программой transliterator_setup.zip.
    Обращаем внимание, что цитировать следует как классические, так и новейшие публикации (последних 3-5 лет) в ведущих профильных изданиях мира, обязательно указывая их DOI или URL. Источники должны быть общедоступными, нельзя ссылаться на авторефераты, диссертации и другие рукописи. Рекомендуемое количество источников – 15-20, самоцитирование – 5-12%. Примеры оформления списков можно найти в последних выпусках сборника на сайте.
    Информация об авторах: Фамилия имя отчество (полностью); место работы (название организации, где была выполнена научная работа); должность; научная степень; ученое звание; телефон; почтовый адрес (с индексом); електронный адрес; ORCID, Spin-CODE (RINC). Подчеркнутое должно быть представлено на двух языках – русском и английском. Аспиранты указывают также имя научного руководителя, его место работы и телефон.

    Порядок рассмотрения рукописи

    Все рукописи проходят независимое рецензирование учеными, которые ведут исследования по близкой тематике и имеют публикации в профильных изданиях, включенных в Перечень научных профессиональных изданий Украины, или в изданиях, включенных в международные наукометрические базы данных.
    После получения положительной рецензии редакция отправляет автору замечания и предложения рецензента и редактора, а также счет на оплату стоимости публикации. Текущая стоимость публикации одной страницы статьи указана на титульной странице сайта.
    Автор обязан в кратчайшие сроки оплатить стоимость публикации и выслать в редакцию фото-копию квитанции.
    Автор учитывает замечания рецензента и редактора (или аргументирует отказ от предлагаемых изменений в рукописи) и отправляет измененный материал в редакцию в указанный срок. Редакция оставляет за собой право вносить коррективы (грамматические и стилистические) и, в случае необходимости, снова вернуть рукопись для доработки.
    Полностью подготовленный к печати конечный вариант рукописи направляется автору для ознакомления.
    После этого статья будет опубликована в очередном выпуске сборника, размещена на сайте издания, ей будет присвоен индекс DOI (digital object identifier) і она будет зарегистрирована в наукометрических и реферативных базах данных, перечисленных на титульной странице сайта.

   ISSN 0587-2596
  e-ISSN 2616-6852

  Перегляд і
  завантаження
  / Просмотр
  и загрузка

  Агрохімія і ґрунтознавство.
  Міжвідомчий тематичний науковий збірник  № 80 (2013)
  - № 88 (2019)


    
    


  Безкоштовне завантаження:

      зміст,
      повний текст випусків,
      резюме,
      повний текст окремих статей.


  Бесплатная загрузка:

      содержание,
      полный текст випусков,
      резюме,
      полный текст отдельных статей.
  8680  Бажаєте отримати друковану версію? Контактуйте з нами.

  Контакти