Browse and Download

№ 92, 2021

DOI: https://doi.org/10.31073/acss92
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГАIssue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


92

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти
CONTENT

SOIL PROPERTIES

Belolipsky V. O., Laktionova T. M., Polulyakh M. M. Method of pedotransfer modeling of soil moisture supply on sloping lands (4-16)
Kutova А. M., Кruglov О. V., Кoliada V. P. To the issue of the erosion component of calculating the balance of humus (17-23)

SUSTAINABLE MANAGEMENT and MONITORING

Dmytruk Yu. M., Semenchuk V. G. Monitoring and conservation of soils as a component of a sustainable management for agroecosystems at the local level (24-31)
Polulyakh M. M., Belolipskiy V. O. Long term dynamics of some meteorological and agrometeorological indicators according to the Luhansk meteorological station (32-40)

METHODOLOGY and RESEARCH TECHNIQUE

Hamkalo Z. G., Shpakivska I. M., Maryskevych O. G. Lithogenic potential of pedosphere carbonization: theoretical-methodological, methodical and ecosystem approaches (41-51)
Khadka D., Amgain R., Joshi S., Shrestha S..Evaluation of distilled water ph measurement with electrolyte methods in cultivated soils of Nepal (52-61)
Cherlіnka V. R., Dmytruk Y. M., Sobko V. І., Gunchak M. V., Balan T. І., Cherlіnka L. V. Challenges and opportunities of modelling carbon dioxide sequestration potential in Ukrainian soils (62-70)

STUDIES OF YOUNG SCIENTISTS

Kovalenko S. S. Spatial and temporal variability of available phosphorus content in the arable soil layer according to different methods (71-79)
Kutsova K. M. To the question of the influence of relief on the spatial heterogeneity of soil parameters (80-91)
Dmitrievtseva N. V., Shepelyuk L. N., Pilipaka S. M. Accumulation of 137Cs by meadow grasses on peat-bog soils of the Polissia zone in the Rivne region (92-97)
ЗМІСТ

ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТІВ

Белоліпський В. О., Лактіонова Т. М., Полулях М. М. Спосіб педотрансферного моделювання вологозабезпеченості ґрунту на схилових землях (4-16)
Кутова А. М., Круглов О. В., Коляда В. П. До питання ерозійної складової розрахунку балансу гумусу (17-23)

СТАЛЕ УПРАВЛІННЯ і МОНІТОРИНГ

Дмитрук Ю. М., Семенчук В. Г. Моніторинг і збереження ґрунтів як компонент системи сталого управління агроекосистемами локального рівня (24-31)
Полулях М. М., Белоліпський В. О. Багаторічна динаміка деяких метеорологічних та агрометеорологічних показників за даними метеорологічної станції Луганськ (32-40)

МЕТОДОЛОГІЯ і МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Гамкало З. Г., Шпаківська І. М., Марискевич О. Г. Літогенний потенціал карбонізації педосфери: теоретико-методологічні, методичні та екосистемний підходи (41-51)
Хадка Д., Амгейн Р., Джоші С., Шреста Ш. Оцінка вимірювання pH водного розчину та електролітними методами в окультурених ґрунтах Непалу (52-61)
Черлінка В. Р., Дмитрук Ю. М., Собко В. І., Гунчак М. В., Балан Т. І., Черлінка Л. В. Проблеми та можливості моделювання потенціалу секвестрації діоксиду карбону грунтами України (62-70)

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Коваленко С. С. Просторова та часова варіабельність вмісту рухомого фосфору в орному шарі ґрунтів за даними різних методів (71-79)
Куцова К. М. До питання про вплив рельєфу на просторову неоднорідність ґрунтових параметрів (80-91)
Дмітрієвцева Н. В., Шепелюк Л. М., Пилипака С. М. Накопичення 137Cs лучними травами на торфово-болотних ґрунтах зони Полісся (92-97)


Browse and Download

№ 91, 2021

DOI:
https://doi.org/10.31073/acss91
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГАIssue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


90

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти
CONTENT

SOIL PROPERTIES

Kruglov O. V., Popov S. A. Rock magnetism and soil magnetic susceptibility (4-11)
Vorotyntseva L. I., Nikoliuk V. I. Agrogenic changes in the properties of dark chestnut virgin and arable soil with different use and irrigation (12-21)

SOIL NUTRITION of PLANTS

Smychenko V. M., Miroshnichenko M. M. Impact of the depth of fertilizer localization on the nutrient regime of Luvic Chernic Phaozem and yield of spring barley (22-30)
Hospodarenko H. M., Cherno O. D., Martyniuk A. T., Boiko V. P. Removal of basic nutrients from the soil by field crop rotations with different fertilizers (31-40)
Pogromska Ya. A. The content of potassium exchangeable in the soil depending on the method of tillage and meteorological factors (41-48)
Kharchenko O. V., Petrenko S. V., Sobko M. G., Medvid S. I., Zakharchenko E. A. Nutrients use efficiency by modern hybrids of maize under arid conditions of the Forest-Steppe (49-58)
Lisovyi M. V., Nikonenko V. M., Karatsiuba O. V., Slidenko O. I., Shimel V. V. Influence of mineral fertilizers on the quality of winter wheat grain on typical chernozem in the Left-Bank Forest-Steppe (59-63)

STUDIES OF YOUNG SCIENTISTS

Vodiak Ya. M. Impact of energy crops on the quality of ecosystem services of Luvic Chernic Phaozem (64-71)
Razumenko J. L. Differentiation of the content of chlorophyll, nitrogen and phosphorus in soybean leaves of different tiers (72-78)

DIGEST of MODERN SOIL PUBLICATIONS

Dmytruk Y. M. Thinking with the book and about the book (79-81)

ON THE HISTORY of INSTITUTE for SOIL SCIENCE and AGROCHEMISTRY RESEARCH

Tsapko Yu. L., Laktionova T. M. To the 100th anniversary of the birth of Borys Oleksiyovych Sokolovsky: memoirs (82-83)
ЗМІСТ

ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТІВ

Круглов О. В., Попов С. А. Магнетизм корінних порід та магнітна сприйнятливість ґрунту (4-11)
Воротинцева Л. І., Ніколюк В. І. Агрогенні зміни властивостей темно-каштанового цілинного та орного ґрунту за різного використання та зрошення (12-21)

ГРУНТОВЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Смиченко В. М., Мірошниченко М. М. Вплив глибини локалізації мінеральних добрив на поживний режим чорнозему опідзоленого важкосуглинкового та врожайність ячменю ярого (22-30)
Господаренко Г. М., Черно О. Д., Мартинюк А. Т., Бойко В. П. Винесення основних елементів живлення з ґрунту культурами польової сівозміни за різного удобрення (31-40)
Погромська Я. А. Вміст обмінного калію у ґрунті залежно від способу обробітку та метеорологічних факторів (41-48)
Харченко О. В., Петренко C. В., Собко М. Г., Медвідь С. І., Захарченко Е. А. Ефективність використання елементів живлення сучасними гібридами кукурудзи в посушливих умовах Лісостепу (49-58)
Лісовий М. В., Ніконенко В. М., Карацюба О. В., Сліденко О. І., Шимель В. В. Вплив мінеральних добрив на якість зерна пшениці озимої на чорноземі типовому Лісостепу Лівобережного високого (59-63)

РОБОТИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Водяк Я. М. Вплив енергетичних культур на якість екосистемних послуг чорнозему опідзоленого важкосуглинкового (64-71)
Разуменко Ю. Л. Диференціація вмісту хлорофілу, азоту та фосфору в листках сої різних ярусів (72-78)

ДАЙДЖЕСТ СУЧАСНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ГРУНТ

Дмитрук Ю. М. Роздуми з книгою і про книгу (79-81)

З ІСТОРІЇ ІНСТИТУТУ ҐРУНТОЗНАВСТВА та АГРОХІМІЇ

Цапко Ю. Л., Лактіонова Т. М. До 100-річчя від дня народження Бориса Олексійовича Соколовського: спогади (82-83)


Browse and Download

№ 90, 2020

DOI: https://doi.org/10.31073/acss90
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГАIssue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


90

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти
ЗМІСТ

ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТІВ

Дегтярьов В В, Чекар О. Ю. Зв’язок показників гумусового стану та рухомості важких металів у чорноземах (4-12)
Попірний М. А., Сябрук О. П., Акімова Р. В., Шевченко М .В. Новітні інтегративні методи дослідження стабілізації органічного вуглецю за різного обробітку ґрунту (13-28)
Круглов О. В. Магнітометрія ґрунтів у діагностуванні деградаційних процесів (29-35)
Черлінка В. Р., Дмитрук Ю. М., Бодян Ю.Г. Вплив джерел ЦМР на якісні показники предикативних карт грунтового покриву (36-46)

ГРУНТОВЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Христенко А. О. Теоретичні проблеми методології балансової оцінки кругообігу макроелементів живлення в системі «добрива-ґрунт-рослина» (47-56)
Гладкіх Є. Ю. Ефективність комбінування добрив із стресопротекторами та регуляторами росту для послаблення впливу абіотичних стресів на рослини (57-64)

ГРУНТ І ПЕСТИЦИДИ

Найдьонова О. Є. Динаміка чисельності мікрофлори і біохімічної активності чорнозему типового за застосування комплексу пестицидів (65-75)
Тохтарь К. І., Гаврилюк Ю. В. Чи можливе безпечне використання пестицидів? (76-85

РОБОТИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Хохрякова А. І. Особливості будови профілю ґрунтів у межах міста Одеси (86-90)Browse and Download

№ 89, 2020

DOI: https://doi.org/10.31073/acss89
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГАIssue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


89

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти
CONTENT

SOIL PROPERTIES and REGIMES

Laktionova T.M., Bigun O.M., Nakisko S.G., Uvarenko K.Yu. Design and functional features of the world's leading soil databases. Analytical review (4-17)
Dmytruk Y.M., Zakharovskyi V.A. Hydrus’s-1D capability for assessment of soils water regime (18-27)
Truskavetskyi R.S., Palamar N.Yu. Movable forms of iron in the trace element mode of alluvial meadow soil (28-33)
Pankiv Z., Malyk S., Yamelynets T. Diagnostic criteria for elementary soil-forming processes in profile-differentiated soils of the Precarpathian region (34-40)
Vorotyntseva L.I. Systematic approach to sustainable management of irrigated soils in the face of climate change (41-50)

SOIL NUTRITION of PLANTS

Miroshnychenko M.M., Zvonar A.M., Panasenko Ye.V., Leonov O.Yu. Inputs of nutrients to winter wheat plants of different varieties in years, contrasting in weather (51-62)
Hospodarenko H.M., Prokopchuk I.V., Boiko V.P. Soybean uptake of essential nutrients from soil and fertilizers (63-70)
Pogromska Ya.A. Influence of hydrothermal fluctuations and tillage methods on soil phosphate mobility (71-82)

METHODOLOGY OF REMOTE RESEARCH

Chornyi S.G., Sadova D.Sh. Diagnosis of chernozem southern eroded using of Landsat-8 multispectral satellite images (83-89)
Pasichnyk N.A., Lysenko V.P., Opryshko O.O. Methodical approaches for the identification of plants in the optical range by monitoring crops using Unmanned aerial vehicles (UAVs) (90-97)

HISTORY OF SCIENCE

Kandaurova O.D., Zhydkykh I.P. Nikolay Mikhailovich Sibirtsev. The 160th anniversary of the birth of a famous soil scientist, geologist, agronomist (98-104)

STUDIES OF YOUNG SCIENTISTS

Vilna N.V. Comparative characteristics of chernozem southern properties on the watershed and slope in the Right-bank Steppe of Ukraine (105-110)
ЗМІСТ

ВЛАСТИВОСТІ Й РЕЖИМИ ГРУНТІВ

Лактіонова Т.М., Бігун О.М., Накісько С.Г., Уваренко К.Ю. Конструктивні та функціональні особливості провідних світових баз ґрунтових даних. Аналітичний огляд (4-17)
Дмитрук Ю.М., Захаровський В.А. Можливості програми Hydrus-1D в Оцінюванні водного режиму ґрунтів (18-27)
Трускавецький Р.С., Паламарь Н.Ю. Рухомі форми заліза в мікроелементному режимі алювіально-лучного ґрунту (28-33)
Паньків З.П., Малик С.З., Ямелинець Т.С. Діагностичні критерії елементарних ґрунтотворних процесів у профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття (34-40)
Воротинцева Л.І. Системний підхід до сталого менеджменту зрошуваних ґрунтів в умовах змін клімату (41-50)

ГРУНТОВЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Мірошниченко М.М., Звонар А.М., Панасенко Є.В., Леонов О.Ю. Надходження елементів живлення до рослин пшениці озимої різних сортів у контрастні за погодними умовами роки. (51-62)
Господаренко Г.М., Прокопчук І.В., Бойко В.П. Засвоєння основних елементів живлення соєю з ґрунту й добрив (63-70)
Погромська Я.А. Вплив гідротермічних флуктуацій та способів обробітку на рухомість фосфатів у ґрунті (71-82)

МЕТОДОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Чорний С.Г., Садова Д.Ш. Діагностика еродованих чорноземів південних за допомогою багатоспектральних супутникових зображень «Ландсат-8» (83-89)
Пасічник Н.А., Лисенко В.П., Опришко О.О. Методичні підходи до ідентифікації рослин в оптичному діапазоні за моніторингу з використанням безпілотного літального апарату (90-97)

ІСТОРІЯ НАУКИ

Кандаурова О.Д., Жидких І.П. Микола Михайлович Сибірцев. До 160-річчя від дня народження видатного ґрунтознавця, геолога, агронома (98-104)

РОБОТИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Вільна Н.В. Порівняльна характеристика властивостей чорнозему південного на вододілі та схилі у Правобережному Степу України (105-110)Browse and Download

№ 88, 2019

DOI: https://doi.org/10.31073/acss88
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГАIssue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


88

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти
CONTENT

SOIL SCIENCE

Viatkin K.V., Zalavskyi Y.V., Lebed V.V., Sherstyuk O.I., Bihun O.M., Plisko I.V., Nakisko S.G. Digital mapping of soil organic carbon stocks in Ukraine (5-11)
Belolipskyi V.O., Druhova O.P, Druhov O.N. Analysis of the soil hydrological function of steppe agrolandscapes: a mathematical model of migration processes (12-21)
Lebed V.V., Solovey V.B. Quantitative diagnostics of soils varying hydromorphy degrees of one-loess terraces of rivers in the Forest-Steppe (22-30)
Chornyi S.G., Vilna (Poliashenko) N.V. Updating of "The Index Productivity of Peirce» and its application for an estimation of chernozem soils quality in the Right-bank Steppe of Ukraine (31-39)
Dmytruk Y.M. , Demyd I.E.  Assessment of profile distribution of carbon of labile and water-soluble form of soil organic matter (40-47)
Pankiv Z.P., Malyk S.Z. The process of lessivage in profile-differentiated soils of the Pregorganian Precarpathian region (48-53)
Vojegov S.G., Dudchenko K.V. Salt regime of soils in rice crop rotations (54-60)
Tsapko Yu.L., Zubkovska V.V., Kholodna A.S., Kalinichenko V.M., Vodyak Ya.M. Features of immobilization-mobilization of some macroelements of soil on drained floodplain lands under energy crops (61-67)
Krylach S.I. Growth and productivity of the agricultural crops root system depending on soil agrophysical characteristics (68-73)

AGROCHEMISTRY

Skrylnyk Ie.V., Kutova А.М., Hetmanenko V.А., Аrtemieva К.S., Nikonenko V.M. Influence of fertilizers application systems on soil organic matter and agrochemical characteristics of the chernozem typical (74-78)
Revtie-Uvarova А.V. Evaluation of the effect of symbiotic nitrogen fixation on the yield of soybean and nitrogen state of soil (79-88)
Zinchuk М.І., Boyko P.К., Diakiv S.V., Adzhyeva L.G., Pavliuk V.S., Komovych L.V., Korobeyko L.S. Influence of different conditions of solar radiation on the quantity of species composition of bio-fertilizer “Azoter SC”, applied into the soil (89-94)
Pogromska Ya. A. Effect of tillage on productivity of crop rotation and nitrate contain in topsoil under unstable of atmospheric precipitation (95-100)
Khromiak V.M., Nalyvaiko V.V., Budkov S.P., Vasylchenko Yu.S., Vasylenko Ye.V. The balance of humus and nutrients in the soils of the Lugansk region and ways to overcome the deficit (101-105)

HISTORY OF SCIENCE

Dyshliuk V.Ye. Evolution of the chernozem southern during long-term irrigation with biologically treated urban wastewater under conditions of the Steppe Crimea (106-119)
Tiutiunnyk N.V., Koliada V.P. 50-years history of soil technologies research to combat erosion on Donetsk erosion-preventive research station (120-123)

RESEARCH OF YOUNG SCIENTISTS

Nikonenko V.M. The influence of long-term application of mineral fertilizers on the content of exchange cations in the soil (124-127)
Rokityanskyi A. B. The action of organo-mineral microfertilizer as a means of mitigating the negative effects of herbicides on soil microorganisms (128-136)
ЗМІСТ

ГРУНТОЗНАВСТВО

Вяткін К.В., Залавський Ю.В., Лебедь В.В., Шерстюк О.І., Бігун О.М., Пліско І.В., Накісько С.Г. Цифрове картографування запасів органічного вуглецю у ґрунтах України (5-11)
Белоліпський В.О., Другова О.П., Другов О.Н. Аналіз гідрологічної функції ґрунтів степових агроландшафтів: математичні моделі міграційних процесів (12-21)
Лебедь В.В., Соловей В.Б. Кількісна діагностика ґрунтів різного ступеню гідроморфності на однолесових терасах річок Лівобережного Лісостепу України (22-30)
Чорний С.Г., Вільна (Поляшенко) Н.В. Модифікація «Індексу Продуктивності Пірса» та його використання для оцінки якості чорноземних ґрунтів Правобережного Степу України (31-39)
Дмитрук Ю.М., Демид І.Е. Оцінка профільного розподілу вуглецю лабільної та водорозчинної форм органічної речовини ґрунтів (40-47)
Паньків З.П., Малик С.З. Процес лесиважу у профільно-диференційованих ґрунтах Пригорганського Передкарпаття (48-53)
Вожегов С.Г., Дудченко К.В. Сольовий баланс ґрунтів рисових сівозмін (54-60)
Цапко Ю.Л., Зубковська В.В., Холодна А.С., Калініченко В.М., Водяк Я.М. Особливості іммобілізації-мобілізації деяких макроелементів ґрунту на осушуваних заплавних землях під насадженнями енергетичних культур(61-67)
Крилач С.І. Ріст та продуктивність кореневої системи сільськогосподарських культур залежно від агрофізичних характеристик ґрунту (68-73)

АГРОХІМІЯ

Скрильник Є.В., Кутова А.М., Гетманенко В.А., Артемьєва К.С., Ніконенко В.М. Вплив систем удобрення на органічну речовину та агрохімічні показники чорнозему типового (74-78)
Revtie-Uvarova А.V. Evaluation of the effect of symbiotic nitrogen fixation on the yield of soybean and nitrogen state of soil (79-88)
Зінчук М.І., Бойко П.К., Дяків С.В., Аджиєва Л.Г., Павлюк В.С., Комович Л.В., Коробейко Л.С. Вплив прямих сонячних променів за різної експозиції на чисельність видового складу бактеріального препарату «Azoter SC», внесеного у ґрунт (89-94)
Pogromska Ya. A. Effect of tillage on productivity of crop rotation and nitrate contain in topsoil under unstable of atmospheric precipitation (95-100)
Хромяк В.М., Наливайко В.В, Будков С.П., Ю.С. Васильченко, Є.В. Василенко. Баланс гумусу й поживних речовин у ґрунтах Луганської області та шляхи подолання дефіциту (101-105)

ІСТОРІЯ НАУКИ

Дишлюк В.Є. Еволюція чорнозему південного за тривалого зрошення біологічно очищеними міськими стічними водами в умовах степового Криму (106-119)
Тютюнник Н.В., Коляда В.П. 50-річна історія досліджень ґрунтозахисних технологій на Донецькій протиерозійній дослідній станції (120-123)

РОБОТИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Ніконенко В.М. Вплив тривалого внесення мінеральних добрив на вміст обмінних катіонів у грунті (124-127)
Рокитянський А.Б. Дія органо-мінерального мікродобрива як засобу послаблення негативного впливу гербіцидів на грунтові мікроорганізми (128-136)


Browse and Download

№ 87, 2018

DOI: https://doi.org/10.31073/acss87
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГАIssue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


87

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти
CONTENT

SOIL PROTECTION and LAND RECLAMATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

Baliuk S.A., Romashchenko M.I., Truskavetsky R.S. Problems of environmental risks and perspectives of land reclamation in Ukraine (5-10)
Tsapko Yu.L., Desyatnik K.A., Ogorodnyа A.I. Acid soils amelioration – modern opinions and ways forward (11-15)
Belolipsky V.O., Timchenko D.O. Probabilistic evaluation of erosive-hydrological processes and formation of soil protection structure of agrolandscapes on a basin basis (16-22)
Chornyy S.G. Quantitative estimation of soil wind erosion: possibilities of WEQ (23-28)
Fatjejev A.I., Smirnova E.B. The system for assessment of anthropogenic contaminated soils on heavy metals content (29-34)
Belolipsky V.O. Methodology for assessing the moisture content of soils in the agro-landscape (35-45)

SOIL COVER AND ITS BIOSPHERE IMPORTANCE

Dmytruk Yu.M. Soil biogeochemistry in the Anthropocene: necessity and possibility (46-51)
Pozniak S.P. Social soil science as a new direction in the science of soils (52-56)
Plisko I.V., Bihun О.M., Lebed V.V., Nakisko S.G., Zalavskyi Yu.V. Creation of a national map of organic carbon stocks in the soils of Ukraine (57-62)
Laktionova T.M. The experience of creating and using seven soil databases in the Soil-Geoeocophysics laboratory (63-71)
Leah T.G. Current state and problems of soil fertility preservation in Moldova (72-76)
Nugis E.Yu Information about agriculture and agro-technologies in Estonia (77-81)

OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL CROPS’ NUTRITION

Miroshnichenko M.M., Hladkikh E.Yu., Revtie-Uvarova A.V., Panasenko E.V., Zvonar A.M., Sorokotiaga G.V., Kovalenko S.S., Smichenko V.M. Nine approximations of modern fertilizer system of agricultural crops (82-91)
Nosko B.S. Natural and anthropogenic evolution of the phosphate fund for soils in Ukraine (92-99)
Pogromska Ya.A. Content of nitrates in the soil under the grain-spreading crop rotation, depending on the method of its tillage and meteorological factors (100-106)
Tovstyi Iu.M., Skrylnyk Ie.V. Change in the humus state of chernozem podzolized after application of organic fertilizers (107-111)

HISTORY AND PRESENT OF SOIL SCIENCE

Degtyarev V.V., Tikhonenko D.G., Gavva D.V. The role of the Soil Science Department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev in the development of soil science and education in Ukraine (112-119)
ЗМІСТ

ОХОРОНА ГРУНТІВ І РОЗВИТОК МЕЛІОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Балюк С.А., Ромащенко М.І., Трускавецький Р.С. Проблеми екологічних ризиків та перспективи розвитку меліорації земель в Україні (5-10)
Цапко Ю.Л., Десятник К.О., Огородня А.І. Меліорація кислих грунтів – сучасні погляди, шляхи розвитку (11-15)
Белоліпський В.О., Тімченко Д.О. Імовірнісна оцінка ерозійно-гідрологічних процесів і формування грунтоохоронної структури агроландшафтів на басейновій основі (16-22)
Чорний С.Г. Кількісна оцінка вітрової ерозії ґрунту: можливості WEQ (23-28)
Фатеев А.И., Смирнова Е.Б. Система оценки качества техногенно загрязненных почв по содержанию тяжелых металлов (29-34)
Белоліпський В.О. Методологія оцінювання вологозабезпеченості грунтів агроландшафту (35-45)

ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ І ЙОГО БІОСФЕРНА ВАЖЛИВІСТЬ

Дмитрук Ю.М. Біогеохімія ґрунтового покриву в Антропоцені: потреби та можливості. (46-51)
Позняк С.П. Соціальне ґрунтознавство – новий напрям науки про ґрунти (52-56)
Пліско І.В., Бігун О.М., Лебедь В.В., Накісько С.Г., Залавський Ю.В. Створення національної карти запасів органічного вуглецю в грунтах України (57-62)
Лактіонова Т.М. Досвід створення і використання семи баз даних в лабораторії Геоекофізики грунтів (63-71)
Лях Т.Г. Современное состояние и проблемы сохранения плодородия почвенных ресурсов Молдовы (72-76)
Нугис Э.Ю. Информация об агротехнологиях в Эстонии (77-81)

ОПТИМІЗАЦІЯ ЖИВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Мірошниченко М.М., Гладкіх Є.Ю., Ревтьє-Уварова А.В., Панасенко Є.В., Звонар А.М., Сорокотяга Г.В., Коваленко С.С., Смиченко В.М. Дев’ять наближень сучасної системи удобрення сільськогосподарських культур (82-91)
Носко Б.С. Природна й антропогенна еволюція фосфатного фонду ґрунтів України (92-99)
Погромська Я.А. Вміст нітратів у ґрунті під зерно-просапною сівозміною залежно від способу його обробітку та метеорологічних факторів (100-106)
Товстый Ю.Н., Скрыльник Е.В. Изменение гумусного состояния чернозема оподзоленного после внесения органических удобрений (107-111)

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ ГРУНТОЗНАВСТВА

Дегтярьов В.В., Тихоненко Д.Г, Гавва Д.В. Роль кафедри ґрунтознавства Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва у розвитку ґрунтознавчої науки та освіти в Україні (112-119


Browse and Download

№ 86, 2017

DOI: https://doi.org/10.31073/acss86
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГАIssue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


DOI: https://doi.org/10.31073/acss86

86

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти
CONTENT

SOIL SURVEY AND SOIL QUALITY ASSESSMENT

Cherlіnka V.R. Morphometrіc parameters of relіef as basіs for predіctіve modelіng of spatіal dіstrіbutіon of soіl cover (5-16)
Truskavetsky R.S. Problems of identification of hydromorphic soils on drained lands (17-23)
Belolipskyi V.O., Laktionova T.M., Poluliakh M.M. Probabilistic nature of humus content and estimation of heterogeneity at mapping of soils on basin principle (24-34)
Pozniak S., Barannyk A. Nomadic transformation of mountain-meadow brown soils (Dystric Cambisols) in the Ukrainian Carpathians (35-42)
Chornyi S.G., Abramov D.A. Alkalinity identification of chernozems southern by methods of multispectral satellite scanning (43-47)
Smirnova K.B., Fatjejev A.I. Basic principles of soil quality assessment in the content of heavy metals. (48-57)
Truskavetsky S.R., Byndych T.Yu, Viatkin K.V., Sherstiuk O.I., Koliada L.P. Progressive approach to traditional large-scale soil surveys (58-63)
Kruglov O.V., Kolyada V.P., Nazarok P.G., Aсhasova A.A., Timchenko D.O. Evaluation of spatial heterogeneity of the territory relief at the example of the research site 'Stukalova balka' (64-68)
Zadorozhnaya G.A. Сonnection of spatial variation of chernozem penetration resistance with environmental plant organization structure (69-78)
SUGGESTIONS TO THE PROCEDURE OF LARGE SCALE SOIL SURVEY

Tykhonenko D.H. Proposals for future large-scale soil survey of Ukraine (79-80)
Topolnyi F.P. About mistakes of the past large-scale soil survey and their exclusion in the future (81-84)
Kanivets V.I. Proposals on a new stage of large-scale survey and mapping of soils of Ukraine (85-86)
CHEMICAL SOIL QUALITY CRITERIA

Nosko B.S. To the issue on the formation of the phosphate soil fund (87-92)
SURVEY AND MONITORING OF RECLAIMED AND CONTAMINATED SOILS

Baliuk S.A., Nosonenko O.A., Zakharova M.A., Vorotyntseva L.I., Drozd O.M., Afanasyev Yu.O., Tertyshna Yu.I. Bases of survey of soil-ameliorative state of irrigated lands (93-99)
Zhuravel M.Yu., Drozd O.M., Diadin D.V., Sheina T.V., Yaremenko V.V. Geochemical characteristics of halogenic technosoils within oil and gas fields (100-106)
Zhuravel M.Yu., Naydyonova O.E., Yaremenko V.V. Assessment of soils’ reclamation quality in the location of oil- and gas-wells using microbial communities as indicator (107-115)
Patyka M.V., Kolodjazhnyi A.Yu., Borko Yu.P. Modern molecular methods to study the microbial biome and metagenome of agrarian soils (116-124)
HISTORY OF SCIENCE

Lisnevych L., Vergunov V. Bases of nutrition plants physiology and use mineral fertilizers in the publications of Professor Dr. O. Khomenko (125-128)
ЗМІСТ

ДОСЛІДЖЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ГРУНТІВ

Черлінка В.Р. Морфометричні параметри рельєфу як базис для предикативного моделювання просторового поширення ґрунтових відмін (5-16)
Трускавецький Р.С. Проблеми ідентифікації гідроморфних ґрунтів на осушених землях (17-23)
Белоліпський В.О., Лактіонова Т.М., Полулях М.М. Оцінка ймовірності просторової мінливості вмісту гумусу у картуванні грунтів на басейновій основі (24-34)
Позняк C.П., Баранник А.В. Номадна трансформація гірсько-лучно-буроземних ґрунтів (Dystric Cambisols) Українських Карпат (35-42)
Чорний С.Г., Абрамов Д.А. Ідентифікація солонцюватості чорноземів південних методами багатоспектрального супутникового сканування (43-47)
Смірнова К.Б., Фатєєв А.І. Основні принципи оцінювання якості ґрунтів за вмістом важких металів для їх бонітування (48-57)
Трускавецький С.Р., Биндич Т.Ю. Вяткін К.В., Шерстюк О.І., Коляда Л.П. Прогресивний підхід до традиційних великомасштабних обстежень ґрунтів (58-63)
Круглов О.В., Коляда В.П., Назарок П.Г., Ачасова А.O., Тімченко Д.О. Оцінка просторових неоднорідностей рельєфу території на прикладі дослідної ділянки 'Стукалова балка' (64-68)
Задорожная Г.А. Связь пространственной вариации твердости чернозема с экологической структурой растительного сообщества (69-78)
ПРОПОЗИЦІЇ ДО МЕТОДИКИ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ГРУНТІВ

Тихоненко Д.Г. Пропозиції щодо майбутніх повторних великомасштабних обстежень ґрунтів України (79-80)
Топольний Ф.П. Про помилки минулого великомасштабного обстеження ґрунтів і їх недопущення в майбутньому (81-84)
Канівець В.І. Пропозиції щодо нового етапу великомасштабного обстеження і картування ґрунтів України (85-86)
ХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ГРУНТУ

Носко Б.С. До питання про формування фосфатного фонду ґрунтів (87-92)
ОБСТЕЖЕННЯ І МОНІТОРИНГ МЕЛІОРОВАНИХ І ЗАБРУДНЕНИХ ГРУНТІВ

Балюк С.А., Носоненко О.А., Захарова М.А., Воротинцева Л.І., Дрозд О.М., Афанасьєв Ю.О., Тертишна Ю.І. Засади обстеження ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель (93-99)
Журавель М.Ю., Дрозд О.М., Дядін Д.В., Шеіна Т.В., Яременко В.В. Геохімічні особливості галогенних техноземів територій нафтогазових родовищ (100-106)
Журавель М.Ю., Найдьонова О.Є, Яременко В.В. Оцінка якості рекультивації ґрунтів у місцях розташування нафто- і газовидобувних свердловин за показниками стану мікробних угруповань (107-115)
Патика М.В., Колодяжний О.Ю., Борко Ю.П. Сучасні молекулярно-біологічні методи вивчення мікробного біому та метагеному ґрунтів аграрного використання (116-124)
ІСТОРІЯ НАУКИ

Лісневич Л.О., Вергунов В.А. Основи фізіології живлення рослин та застосування мінеральних добрив у працях професора О.Д Хоменка (125-128)

Browse and Download

№ 85, 2016

DOI: https://doi.org/10.31073/acss85
Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГА
Issue # / Випуск №

Pages / Сторінки

85

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852


Contact us / Контакти

CONTENT

SOIL PROTECTION and RECLAMATION

Miroshnychenko M.M., Krivitska I.A. The phytotoxicity of soils in urban landscapes of Mariupol city, p. 6-11
Vorotyntseva L.I. Soil-amelіorative aspects of irrigation recommencement in the south of Ukraine, p.12-19
Okafor M.J., Chidozie E.I. Impact of different soil amendments on crude oil polluted soil and performance of maize, p.19-27
Ahukaemere C.M., Uzoho B.N., Irokwe I.F., Ndukwu B.N., Osujieke D.N. Iron, zinc, copper and manganese availability in four contrasting hydromorphic soils of Egbema, south-eastern Nigeria, p.27-34

SOIL SCIENCE

Kanivets S.V. About profile distribution of humus content in burozems acid of moderately cold belt of Carpathians, p.35-39
Cherlinka V.R., Zaharovskyy V.S. Directions of automatization for calculation of soil qualitative assessment, p.40-46
Ernest C.I., Mbah C.N. Impact of continuous cultivation on soil properties of Imo state southeastern Nigeria, p.47-53
Zadorozhnaya G.A. Seasonal dynamics of ecomorphic structure of chernozem, p.53-60

AGROCHEMISTRY

Kotvytskyi B.B. Direct action of mineral fertilizers and optimum level of their application in crop rotations depending on soddy-podsolic soils fertility in the western Polissya, p. 61-65
Hospodarenko G.M., Lysianskyi O.L. Content of nutrients in the soil after fertilized green-manured fallows, p. 65-71

HISTORY OF SCIENCE

Migunova E.S. Contribution of foresters in support of ecosystem structure of nature and allocation agroecosystems, p. 72-81

YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

Syabruk O.P., Tsygіchko G.O. Influence of traditional and organic systems of agriculture on dynamics of carbon dioxide emission and enzymatic activity of chernozem podzolized, p. 82-87
Novikova V.A. Geostatic analysis of soil penetration resistance of weakly developed sandy soil in natural reserve "Dneprovsko-Orelskiy", p. 87-95
Borodin A.L. Agrophysical properties of soil in seed layer before sowing of spring crops, p.96-99
Popirny M.A. Paramagnetic properties of chernozem typical humic acids and their change under different soil tillage, p. 99-105
Ogorodnyа A.I. Changes of physical-chemical properties of the chernosem podzolized after growing of alfalfa and sainfoin as phytomelioration crops, p.105-108
Shovkovska А.V. Implementation of international approaches to the accuracy evaluation methods in national practice of analytical research in soil science, p.108-112
Prokhorova I.A. Definition of certified values of normalized metrological characteristics of the reference material of chernozem ordinary, p. 113-119
Artemyeva K.S. Changes of nitrogen regime of chernozem typical in conditions of application of liquid organic and mineral fertilizers, p.120-124
Gritsulyak G.M., Lopushnyak V.I., Environmental aspects for use of municipal wastewater mud in phytoenergy, p. 125-130
Rokityanskiy A.B. Particularities of changes in microbial communities of chernozem podzolized under two-years application of herbicides different danger class, p. 130-135

ЗМІСТ

Охорона та відновлення грунтів

Мірошниченко М.М., Кривицька І.А. Фітотоксичність міських грунтів в урболандшафтах міста Маріуполь, c. 6-11
Воротинцева Л.І. Грунтово-меліоративні аспекти відновлення зрошення на півдні України, c.12-19
Okafor M.J., Chidozie E.I. Действие различных почвенных мелиорантов на свойства почвы, загрязненной сырой нефтью, и развитие кукурузы, c.19-27
Ahukaemere C.M., Uzoho B.N., Irokwe I.F., Ndukwu B.N., Osujieke D.N. Наличие железа, цинка, меди и марганца в четырех контрастных гидроморфных почвах Эгбема в юго-восточной Нигерии, с.27-34

ҐРУНТОЗНАВСТВО

Канівець С.В. Щодо профільного розподілу вмісту гумусу в буроземах кислих помірно холодного поясу Карпат, с.35-39
Черлінка В.Р., Захаровський В.С. Напрями автоматизації розрахунку оцінки якості ґрунтів, с.40-46
ErnestC.I., Mbah C.N. Влияние продолжительного возделывания на свойства почв в штате Имо юго-восточной Нигерии, с.47-53
Задорожная Г.А. Сезонная динамика экоморфического строения чернозема, с.53-60

АГРОХІМІЯ

Котвицький Б.Б. Пряма дія мінеральних добрив та оптимальний рівень їх застосування у сівозмінах залежно від родючості дерново-підзолистих грунтів Західного Полісся, c. 61-65
Господаренко Г.М., Лисянський О.Л. Вміст поживних речовин у ґрунті після удобрених сидеральних парів, c.65-71

ІСТОРІЯ НАУКИ

Мигунова Е.С. Вклад лесоводов в обоснование экосистемного строения природы и выделение агроэкосистем, c. 72-81

РОБОТИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Сябрук О.П., Цигічко Г.О. Вплив традиційної та органічної систем землеробства на динаміку емісії вуглекислого газу та ферментативну активність чорнозему опідзоленого, с. 82-87
Новикова В.А. Геостатический анализ твердости дерновой боровой слаборазвитой песчаной почвы в природном заповеднике «Днепровско-Орельский», с. 87-95
Бородін А.Л. Агрофізичні властивості посівного шару ґрунту перед сівбою ярих культур, с. 96-99
Попірний М.А. Парамагнітні властивості гумінових кислот чорнозему типового та їх зміна за різного способу обробітку, с. 99-105
Огородня А.І. Зміна фізико-хімічних властивостей чорнозему опідзоленого за вирощування люцерни й еспарцету як фітомеліоративних культур, с. 105-108
Шовковська А.В. Впровадження міжнародних підходів до оцінювання точності методів у національну практику аналітичних досліджень у грунтознавстві, с. 108-112
Прохорова І.А. Встановлення атестованих значень нормованих метрологічних характеристик стандартного зразка складу чорнозему звичайного, с. 113-119
Артем'єва К.С., Зміни азотного режиму чорнозему типового за умов внесення рідких органо-мінеральних добрив, с. 120-124
Грицуляк Г.М., Лопушняк В.І., Екологічні аспекти використання осаду стічних вод комунального господарства у фітоенергетиці, с. 125-130
Рокитянський А.Б. Особливості змін мікробних ценозів чорнозему опідзоленого під дією дворічного застосування гербіцидів різного класу небезпечності, с. 130-135№ 84, 2015

AgroChemistry and Soil Science
Агрохімія і ґрунтознавство
Агрохимия и почвоведение

86

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852CONTENT


SOIL SCIENCE

Dmytruk Y.M., Gavrilyuk V.B. Features of late Holocene evolution of Precarpathians soil, pp. 6-11
Nikorych V.A. Diagnostics of the lithogenic heterogeneity of brownish-podzolic soils based on the soil texture analysis, pp. 11-20
Cherlinka V.R. Adaptation large-scale maps of soils to their practical use in GIS, pp. 20-28
Ernest C.I., Okafor M.J., Irokwe I.F. Land suitability evaluation of Ogochie river wetland soils in Ngor-Okpala local government area of Imo state Southeastern Nigeria for rain fed rice production, pp. 28-35
Rousseva S., Rozloga Iu., Lungu M., Vintila R., Laktionova T. Soil databases of Bulgaria, Moldova, Romania and Ukraine and their participation in the European soil information continuum, pp. 35-48

AGROCHEMISTRY

Khristenko A.O., Shapovalova V.S., Neshta A.P. To problems of improve the diagnostics of potassium status of soils, pp. 49-54

SOIL PROTECTION and RECLAMATION

Samokhvalova V.L., Lopushnjak V.I., Fateev A.I., Gorjakina V.M., Shymel V.V. Forecasting of microelement status of soil system for efficient remediation and using, pp. 55-63
Belolipskiy V.O., Polulyakh M.M. Evaluation of moisture accumulation in soils of steppe agricultural landscapes, pp. 63-72
Zhukov А.V., Zadorozhnaya G.A. Pedozem and chernozem ecomorphogenesis assessment by soil penetration resistance data, pp. 72-80
Zhuravel N.E., Naydyonova O.E., Yaremenko V.V. Application of biological indicators for identifying the agroecоlogical state of reclamated soils, pp. 80-88
Semenov D.O. Soil suitability for organic farming within air-technogenic emissions of chemical industry, pp. 88-95
Naydyonova O.E. Influence of the biological preparation optimize 200 on the ecological state of soil in the root zone of soybeen plants in the conditions of organic farming, pp. 95-100
Drozd О. M. Meliorative soil tillage effect on properties of dark chestnut alkaline soil in Dry Steppe zone, pp. 101-105
Zakharova M.A. Specifics migration and accumulation of heavy metals in irrigated agricultural landscapes of Ingulets irrigation system, pp. 105-111

HISTORY OF SCIENCE

Migunova E.S. The soil as a habitat of plants. Ecological Soil Science, pp. 112-121
Vergunov V.A. The pioneering history of Agricultural Chemistry science in Ukraine (review of the book “Pages of history for agrochemistry researches in Ukraine” by Acad. B.S. Nosko), pp.121-122

YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

Syabruk O.P. Improvement of operational method for controlof CO2 emission from the soil surface, pp. 123-128
Borodin A.L., Krylach S.I. Influence of soil structure parameters created by preseeding tillage and their dynamics on moisture supply of corn, pp. 128-133
Desyatnik K.O. Change of chernozem podzolized structure under the influence of lime ameliorants with different chemical composition, pp.133-138
Rushenko L.О. The effect of trenching the chernozem southern in vineyards on the indicators of its humus status, pp. 138-141
Shovkovska А.V., Lazebna M.Ey. Accreditation of laboratories in the field of soil quality – the way to enhance analytical work, pp. 141-145

ЗМІСТ

ГРУНТОЗНАВСТВО

Дмитрук Ю.М., Гаврилюк В.Б. Особливості пізньоголоценової еволюції ґрунтів Передкарпаття, с. 6-11
Нікорич В.А. Діагностика літогенної неоднорідності бурувато-підзолистих ґрунтів на основі гранулометричного складу, c. 11-20
Черлінка В.Р. Адаптація великомасштабних карт грунтів до їх практичного використання у ГІС, c. 20-28
Ernest C.I., Okafor M.J., Irokwe I.F. Оценка пригодности земель заболоченного бассейна реки Огоча (штат Имо, юго-восточная Нигерия) для производства риса в условиях дождевого орошения, с. 28-35
Русєва С., Розлога Ю., Лунгу М., Вінтіла Р., Лактіонова T. Бази даних грунтів Болгарії, Молдови, Румунії й України та їх участь у розвитку європейського грунтового інформаційного простору, c. 35-48

АГРОХІМІЯ

Христенко А.О., Шаповалова В.С., Нешта А.П. До проблеми вдосконалення діагностики калійного стану грунтів, c. 49-54

ОХОРОНА І ВІДНОВЛЕННЯ ГРУНТІВ

Самохвалова В.Л., Лопушняк В.І., Фатєєв А.І., Горякіна В.М., Шимель В.В. Прогнозування мікроелементного статусу ґрунтової системи для ефективної ремедіації і використання, c. 55-63
Белоліпський В.О, Полулях М.М. Оцінка вологонакопичення в ґрунтах степових агроландшафтів, c. 63-72
Жуков А.В., Задорожная Г.А. Оценка экоморфогенеза педозема и чернозема обыкновенного на основе показателей твердости, c. 72-80
Журавель М.Ю., Найдьонова О.Є, Яременко В.В. Застосування біологічних показників для визначення агроекологічного стану рекультивованих ґрунтів, c. 80-88
Семенов Д.О. Придатність ґрунтів для органічного землеробства в зоні впливу аеротехногенних викидів підприємств хімічної промисловості, c. 88-95
Найдьонова О.Є. Вплив біопрепарату Оптимайз 200 на біологічнний стан ґрунту в прикореневій зоні рослин сої в умовах органічного землеробства, c. 95-100
Дрозд О.М. Вплив меліоративного обробітку на властивості темно-каштанового солонцюватого грунту Сухого Степу, c. 101-105
Захарова М.А. Особливості міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних агроландшафтах Інгулецької зрошувальної системи, c. 105-111

ІСТОРІЯ НАУКИ

Мигунова Е.С. Почва как среда обитания растений. Экологическое почвоведение, c. 112-121
Вергунов В.А. Перша історія науки агрохімії в Україні. (Рецензія на книгу Б.С. Носка «Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні»), c. 121-122

РОБОТИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Сябрук О.П. Удосконалення інструментального методу контролю емісії СО2 з поверхнігрунту, c. 123-128
Бородін А.Л., Крилач С.І. Вплив параметрів структури ґрунту, створених передпосівним обробітком, та їх динаміки на вологозабезпеченість кукурудзи, c. 128-133
Десятник К.О. Зміна структурно-агрегатного складу чорнозему опідзоленого під впливом вапняних меліорантів різного хімічного складу, c. 133-138
Рушенко Л.О. Вплив плантажного обробітку чорнозему південного під виноградники на показники його гумусового стану, c. 138-141
Шовковська А.В., Лазебна М.Є. Акредитація лабораторій – шлях до підвищення рівня аналітичних робіт у сфері якості ґрунтів, c.141-145№ 83, 2015

AgroChemistry and Soil Science
Агрохімія і ґрунтознавство
Агрохимия и почвоведение

83

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852CONTENT

SOIL SCIENCE

 Rousseva S., Rozloga I., Lungu M., Vintila R., Laktionova T. Soil databases of Bulgaria, Moldova, Romania and Ukraine, and their participation in the European soil information continuum, pp. 5 - 17
 Trofymenko P.I., Borisov F.I. The scientific substantiation of the algorithm of applying the chamber static method for determining the intensity of hotbed gases emission from the soil, pp. 17 - 24
 Plysko I.V. Cost estimation of biological potential of productive lands in Ukraine, pp. 24 - 30

AGROCHEMISTRY

 Naydyonova O.E., Tsygichko G.O., Shedey L.A., Syabruk O.P., Akimova R.V., Gvozdyk V.B. Application of microbial preparation polymyxobacterin at sunflower cultivation in organic farming, pp. 31-35
 Hladkikh Ye. Agroecological aspects of the application of mineral fertilizers in agricultural production, pp. 36-41

SOIL PROTECTION and RECLAMATION

 Kutsenko M.V. Local anti-erosion land zoning, pp. 42 - 49
 Chornyy S.G., Khotinenko O.M., Voloshenyuk A.V. The transformation of soils wind erodibility in the context of modern climate change, pp. 49 - 54
 Drozd O.M., Afanas’yev Yu.O., Ryabtsev M.P., Nikolyuk V.I. Saline pods of south Kherson regions and their using in agricultural production (for example Kalanchak pods), pp. 54 - 60
 Levenets V.V., Diorditsa V.A., Shchur A.A., Avramenko N.A., Evseeva E.I., Usikov M.P. Characteristic of the state of technogenic changed soils of residentional township, pp. 60 - 66
 Vorotyntseva L.I. Application of calcium-iron production waste for irrigated by mineral waters and technologically contaminated soils improving, pp. 67 - 73

HISTORY OF SCIENCE

 Migunova Ye.S. Shining domestic soilscientist To the 150 th anniversary of G.N. Vysotsky (1865-1940), pp. 74 - 79

YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

 Zubkovska V.V. The soil phosphate status assessment based upon the phosphate buffer capacity indices pp. 80 - 83
 Krylach S.I. Optimum model of sown layer of chernozem typical and its advantages, pp. 83 - 89
 Khyzhnyak I.M. The features of profile composition and properties of the alluvial soils in the floodplains of Merla and Lopan rivers in Kharkiv region, pp. 89 - 92
 Hetmanenko V.A., Papirny M.A. Organic matter transformation of composts during bioconversion according to IR-spectroscopy, pp. 93 - 96
 Filimonchuk Ya.S. Effect of agrochemical background of chernozem typical and fertilizers on mineral nutrition of buckwheat plants, pp. 97 - 100
 Vega N.I. Changing alkali hydrolyzed forms of nitrogen in dark gray podzolized soil under the influence of mineral fertilization of spring barley, pp. 100 - 104
 Nikitinа A.V., Kryvda J.I. The content of potassium in the basic and not commodity parts of a yield of cultures in a field crop rotation depending on rates and systems of fertilizers, pp. 104 - 107
 Rassadinа I.Yu. Efficiency of mineral fertilizers under false flax on chernozem podzolized, pp. 107 - 110
 Artemyeva K.S. Efficiency of spray fertilization with liquid organic and mineral fertilizers on spring barley crop, pp. 110 - 113

ЗМІСТ

ГРУНТОЗНАВСТВО

 Русєва С., Розлога Ю., Лунгу М., Вінтіла Р., Лактіонова Т. Бази даних грунтів Болгарії, Молдови, Румунії та України і їх роль у європейському грунтовому інформаційному просторі, c. 5 - 17
 Трофименко П.І., Борисов Ф.І. Наукове обґрунтування алгоритму застосування камерного статичного методу визначення інтенсивності емісії парникових газів із ґрунту, c. 17 - 24
 Пліско І.В. Оцінка вартості біологічного потенціалу продуктивних земель України, c. 24 - 30

АГРОХІМІЯ

 Найдьонова О.Є., Шедєй Л.О., Сябрук О.П., Акімова Р.В., Гвоздик В.Б. Застосування мікробного препарату поліміксобактерину за вирощування соняшника в органічному землеробстві, c. 31 - 35
 Гладкіх Є.Ю. Агроекологічні аспекти застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві, c. 36 - 41

ОХОРОНА І ВІДНОВЛЕННЯ ГРУНТІВ

 Куценко М.В. Локальне протиерозійне зонування земель, c. 42 - 49
 Чорний С.Г., Хотиненко О.М., Волошенюк А.В. Трансформація протидефляційної стійкості грунту в контексті сучасних змін клімату, c. 49 - 54
 Дрозд О.М., Афанасьєв Ю.О., Рябцев М.П., Ніколюк В.І. Засолені поди півдня Херсонської області та їх використання в сільськогосподарському виробництві (на прикладі подів Каланчацького району), c. 54 - 60
 Левенець В.В., Діордиця В.А., Щур А.О., Авраменко М.О., Євсеєва Є.І., Усіков М.П. Характеристика стану техногенно змінених грунтів житлового селища, c. 60 - 66
 Воротинцева Л.І. Використання кальцієво-залізовмісних відходів для окультурювання зрошуваних мінералізованими водами і техногенно забруднених грунтів, c. 67 - 73

ІСТОРІЯ НАУКИ

 Мигунова Е.С. Выдающийся отечественный почвовед. К 150-летию со дня рождения Г.Н. Высоцкого (1865-1940), c. 74 - 79

РОБОТИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

 Зубковська В.В. Оцінка фосфатного стану ґрунту на основі показників фосфат-буферності, c. 80 - 83
 Крилач С.І. Оптимальна модель посівного шару чорнозему типового та її переваги, c. 83 - 89
 Хижняк І.М. Особливості профільної будови і властивостей алювіальних ґрунтів у заплавах річок Мерла та Лопань у Харківській області, c. 89 - 92
 Гетманенко В.А., Папірний М.А. Трансформація органічної речовини компостів у процесі біоконверсії за даними іч-спектроскопії, c. 93 - 96
 Філімончук Я.С. Вплив агрохімічного фону чорнозему типового та безпосередньо внесених добрив на мінеральне живлення рослин гречки, c. 97 - 100
 Вега Н.І. Зміна вмісту лужногідролізованого азоту в темно-сірому опідзоленому ґрунті під впливом мінерального удобрення ячменю ярого, c. 100 - 104
 Нікітіна О.В., Кривда Ю.І. Вміст калію в основній і нетоварній частинах урожаю культур польової сівозміни залежно від норм добрив і систем удобрення, c. 104 - 107
 Рассадіна І.Ю. Ефективність застосування мінеральних добрив під рижій ярий на чорноземі Опідзоленому, c. 107 - 110
 Артем'єва К.С. Ефективність позакореневих підживлень рідкими органо-мінеральними добривами посівів ячменю ярого, c. 110 - 113№ 82, 2015

AgroChemistry and Soil Science
Агрохімія і ґрунтознавство
Агрохимия и почвоведение

82

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852CONTENT

SOIL SCIENCE

 Borodina Ya.V. Metrological certification of industry reference materials of soil
 Truskavetsky S.R., Vyatkin K.V. Land information system as a geo-information technological tool for soil monitoring
 DemydenkoO.V., VelychkoV.A. Reproduction of soil-formation energy of chernozems in agrocenosises
 Malinovskaya I.M. The question about time of soil microbiological studies

AGROCHEMISTRY

 Fateev A.I., Lopushnyak V.I. Effect of fertilization system on the mobility of cadmium in dark-gray podzolized soil of the Western Forest-Steppe of Ukraine
 Skrylnik E.V. Agrochemical approaches to the production of organo-mineral fertilizers and efficiency of their application in short crop rotations
 Bidnyna I.O. Influence of fertilizers and microbial preparation on crops efficiency under irrigation in southern Ukraine
 Malyuk T.V. Quality diagnostics of mineral nutritionf or fruit crops
 Kharchenko O.V., Prasol V.I., Petrenko Yu.M. To the problem of analytical estimation of mineral fertilizers efficiency and environmental constraints of its rate
 Salo L.V., Dobrovan D.A. Crop capacity of oil-flax seeds under different methods of microfertilizers application

SOIL PROTECTION and RECLAMATION

 Belolipskiy V.A. Erosion-preventive resistance of chernozem ordinary and substantiation of sowing areas structure
 Gudzenko T.V., Іvanytsia V.О., Voliuvach O.V., Lisyutin G.V., Vasylieva N.Yu., Beliaeva T.О., Konup I.P., Gorshkova O.G., Puzyreva I.V. The determination of oil and water-soluble salts on the oily areas of ground Zmiinyi island before their biotechnological processing, p.68-74
 Korsun S.G., Dovbash N.I., Klymenko I.I. Productivity of grain corn depending on accumulation of heavy metals in soil, p.75-80

HISTORY OF SCIENCE

 Nosko B.S. S.L. Frankfurt and development of Kyiv school of agrochemical research, p.81-85

YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

 Revtye A.V. Assessment of microstructure sustainability of chernozem podzolized to influence of anhydrous ammonia, p.86-91
 Tsygichko G.O., Maklyuk О.I. Dynamics of biochemical activity of chernozem typical using organic and conventional farming systems, p.91-97
 Zubkovska V.V. Transformation of phosphate in acidic soils under different modes hydration, p.97-100
 Voloshenyuk A.V. Deflationary soil loss under different soil tillage technologies and no-till technology during dust storms on 26-27 january 2014, p.100-104
 Desyatnik K.O. Ecological application aspects of lime meliorants different origin on heavy loamy podzolized chernozem, p.104-108
 Rokityanskiy A.B. Reconstruction of microbial cenosis of chernozem podzolized under influence of herbicides of different danger class, p.108-112
 Borodin A.L. Cohesion and crumbling of lumps of arable soils, p.112-118
 Polyashenko N.V. Comparison of the granulometric and microaggregate compositions of chernozem ordinary on watershed and slope, p.118-122
 Lenevych O.I. Brown forest soil water permeability on tourist-route (NNP “SkoleBeskids”, Ukrainian Carpathians), p.122-125
 Ogorodnyа A.I. Features accumulation-dissipation basic elements of nutrition in heavy loamy podzolic chernozem influenced phytomeliorants
 Abramov D.A. Identificationof the secondary alkalinity of soils with using satellite multi-spectralimages, p.129-131

ЗМІСТ

ГРУНТОЗНАВСТВО

 Бородіна Я.В. Метрологічна атестація галузевих стандартних зразків грунтів, с. 6-13
 Трускавецький С.Р., Вяткін К.В. Земельна інформаційна система як геоінформаційно-технологічний інструмент моніторингу ґрунтів, с.14-19
 Демиденко О.В., Величко В.А. Відтворення енергетики ґрунтоутворення чорноземів в агроценозах, с.19-26
 Малиновская И.М. К вопросу о времени проведения почвенных микробиологических исследований, с.27-32

АГРОХІМІЯ

 Фатєєв А.І., Лопушняк В.І. Вплив систем удобрення на рухомість кадмію в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України, с.33-36
 Скрильник Є.В. Агрохімічні підходи до виробництва органо-мінеральних добрив та ефективність їх застосування у короткоротаційних сівозмінах, с.37-41
 Біднина І.О. Вплив добрив та мікробних препаратів на продуктивність сільськогосподарських культурв умовах зрошення на півдні України, с.42-45
 Малюк Т.В. Діагностика якості мінерального живлення плодових культур, с.45-50
 Харченко О.В., Прасол В.І., Петренко Ю.М. До проблеми аналітичної оцінки ефективності мінеральних добрив та екологічних обмежень їх норми, с. 50-54
 Сало Л.В., Доброван Д.А. Урожайність насіння льону олійного за різних способів застосування мікродобрив, с.54-59

ОХОРОНА І ВІДНОВЛЕННЯ ГРУНТІВ

 Белоліпський В.О. Протиерозійна стійкість чорнозему звичайного та обґрунтування структури посівних площ, с.60-68
 Гудзенко Т.В., Іваниця В.О., Волювач О.В., Лісютін Г.В., Васильєва Н.Ю., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Горшкова О.Г., Пузирьова І.В. Визначення вмісту нафтопродуктів і водорозчинних солей у грунті на нафто-забруднених ділянках острова Зміїний перед його біотехнологічною обробкою, с.68-74
 Корсун С.Г., Довбаш Н.І., Клименко І.І. Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від накопичення важких металів у ґрунті, с.75-80

ІСТОРІЯ НАУКИ

 Носко Б.С. C.Л. Франкфурт і розвиток Київської школи агрохімічних досліджень, с.81-85

РОБОТИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

 Ревтьє А.В. Оцінка стійкості мікроструктури чорнозему опідзоленого до дії безводного аміаку, с.86-91
 Цигічко Г.О., Маклюк О.І. Динаміка біохімічної активності чорнозему типового за органічної та традиційної систем землеробства, с.91-97
 Зубковська В.В. Трансформація фосфатів у кислих грунтах за різних режимів зволоження, с.97-100
 Волошенюк А.В. Дефляційні втрати ґрунту за різних технологій основного обробітку та технології no-till під час пилової бурі 26-27 січня 2014 року, с.100-104
 Десятник К.О. Екологічні аспекти застосування кальцієвмісних меліорантів різного походження на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому, с.104-108
 Рокитянський А.Б. Перебудова мікробного ценозу чорнозему опідзоленого під впливом гербіцидів різного класу небезпечності, с.108-112
 Бородин А.Л. Связность и крошение глыб пахотных почв, с.112-118
 Поляшенко Н.В. Порівняння гранулометричного та мікроагрегатного складу чорнозему звичайного на вододілі та на схилі, с.118-122
 Леневич О.І. Водопроникність бурих лісових ґрунтів на туристичному маршруті (НПП «Сколівські бескиди», Українські Карпати) , с.122-125
 Огородня А.І. Особливості акумуляції-дисипації основних елементів живлення в чорноземі опідзоленому важкосуглинковому під впливом фітомеліорантів, с.125-128
 Абрамов Д.А. Ідентифікація вторинного осолонцювання грунтів за допомогою багатоспектральних супутникових зображень, с.129-131№ 81, 2014

AgroChemistry and Soil Science
Агрохімія і ґрунтознавство
Агрохимия и почвоведение

81

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852CONTENT

SOIL SCIENCE

 Medvedev V.V. Unsolved problems of soil tillagein Ukraine, р. 5-16. (Translated by V.V.Medvedev)
 Medvedev V.V., Plіsko I.V. Features of the physical degradation in soil ploughed up, р. 16-28. (Translated by N.F. Cheshko)
 Zhukov A.V., Zadorozhnaya G.А., Demidov A.A. Spatial variability of pedozems penetration resistance, р. 28-34. (Translated by N.F. Cheshko)
 Trofymenko P.I, BilanD.A. Intensity of respiration and emissions of СО2 from sod deep gleyic soil depending on the productivity of green manure crops, р. 34-39. (Translated by N.F. Cheshko)
 Kanivets V.I., Kanivets S.I., Matukhno Yu.D., Kulik N.A. Peculiarities of chernozems that lie along the south-eastern distribution boundaries of chernozem leached on theLeft-bank part of Ukraine, р. 40-44. (Translated by N.F. Cheshko)

SOIL PROTECTION and RECLAMATION

 Chornyi S.G., Voloshenjuk A.V. Potential soil losses from deflation by no-till-technologies, р. 45-50. (Translated by V.L. Samokhvalova)
 Samokhvalova V.L., Fateev A.I., Zuza S.G., Zuza V.O., Gorjakina V.M. Method of soils environmental remediation polluted mainly by cadmium, lead, zinc and chromium, р. 51-59. (Translated by V.L. Samokhvalova)
 Gladun G.В., Gladun Y.G., Yeterevs’ka L.V. Adaptive-landscape principles of application of field-protective afforestation in Odesa region, p. 59-65. (Translated by V.L. Samokhvalova)
 Yegorova T.M. Background content of heavy metals and its environmental descriptiveness in landscapes soils of the Ukrainian Polissya zone, p. 65-72. (Translated by V.L. Samokhvalova)

AGROCHEMISTRY

 Chaban V.I., Kliavzo S.P., Podobed O.Yu. Assessment of the microelements contentin the corn plants in the steppe zone of Ukraine, p. 73-79. (Translated by A.I.Velikoselskiy)

The 130th anniversary of the V. DOKUCHAEV' "RUSSIAN СHERNOZEM" book

 Vergunov V.A. V. Dokuchaev and formation of the national agricultural experimental work, like a field of knowledge and organizationp. pp. 80-93. (Translated by Ya.V.Borodina)
 Tykhonenko D.H., Degtyaryov V.V. Dokuchaev Department of soil science is 120 years, p. 94-105. (Translated by A.I.Velikoselskiy)
 Nosko B.S., Gladkikh E.Yu., Babynin V.I. Agrogene evolution ofchernozems typicalagrochemical parameters, p. 105-112. (Translated by Ya.V.Borodina)
 Kaminsky V.F. Stabilization of the land use as a basis of adaptive agriculture development in the light of the V. Dokuchaev’s doctrine, p. 112-117. (Translated by Ya.V.Borodina)

YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

 Vilnyy R.P. Influence of the soil tillage minimization on the structure of microbial populations of nitrogen cycle of the chernozem typical, p. 118-122. (Translated by A.I.Velikoselskiy)
 Panasenko O.S. Detritus participation in water-resistant units formation of chernozem tуpical in different еcosystems, p. 122-129. (Translated by A.I.Velikoselskiy)
 Dumikh I.V. Bulk density of alluvial soils in valley of Prut river, p. 129-133. (Translated by A.I.Velikoselskiy)
 Kapustina G.A. Dynamics of trace elements contents in soil and sunflower leaves during long-term fertilization, p. 133-137. (Translated by V.L. Samokhvalova)

ЗМІСТ

ГРУНТОЗНАВСТВО

 Медведев В.В. Невирішені проблеми обробітку грунту в Україні, с. 5-16
 Медведев В.В., Плиско И.В. Проявления физической деградации в пахотных почвах, с. 16-28
 Жуков А.В., Задорожная Г.А., Демидов А.А. Пространственная изменчивость твердости педоземов, с. 28-34
 Трофименко П.І., Білан Д.А. Інтенсивність дихання та емісія СО2 із дернового глибокого глеюватого ґрунту залежно від продуктивності cидеральних культур, с. 34-39
 Канівець В.І., Канівець С.В., Матухно Ю.Д., Кулик Н.А.Особливості чорноземів, які залягають уздовж південно-східної межі розповсюдження чорноземів вилужених на Лівобережжі України, с. 40-44

Охорона і відновлення грунтів

 Чорний С.Г., Волошенюк А.В. Потенційні втрати грунту від дефляції за no-till-технології, с. 45-50
 Самохвалова В.Л., Фатєєв А.І., Зуза С.Г., Зуза В.О., Горякіна В.М. Спосіб екологічної ремедіації ґрунту, техногенно забрудненого переважно кадмієм, свинцем, цинком та хромом, с. 51-59
 Гладун Г.Б., Гладун Ю.Г., Єтеревська Л.В. Адаптивно-ландшафтні принципи застосування полезахисного лісорозведення в Одеській області, с. 59-65
 Єгорова Т.М. Фоновий вміст важких металів та його екологічна інформативність у грунтах ландшафтів зони українського Полісся, с. 65-72

АГРОХІМІЯ

 Чабан В.І., Клявзо С.П., Подобед О.Ю. Оцінка вмісту мікроелементів у рослинах кукурудзи у Степовій зоні України, с. 73-79

До 130 РІЧНИЦІ ВИХОДУ В СВІТ КНИГИ В.В. ДОКУЧАЄВА «РУССКИЙ ЧЕРНОЗЁМ»

 Вергунов В.А. В.В. Докучаев и становление отечественного сельскохозяйственного опытного дела как отрасли знаний и организации, с. 80-93
 Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В. Докучаєвській кафедрі грунтознавства 120 років, с. 94-105
 Носко Б.С., Гладких Е.Ю., Бабынин В.И. Агрогенная эволюция агрохимических показателей черноземов типичных, с. 105-112
 Камінський В.Ф. Стабілізація землекористування як основа розвитку адаптивного землеробства у світлі вчення В.В. Докучаєва, с. 112-117.

РОБОТИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

 Вільний Р.П. Вплив мінімізації обробітку ґрунту на структуру мікробних угруповань азотного циклу чорнозему типового, с. 118-122
 Панасенко О.С. Участь детриту у формуванні водостійких агрегатів чорнозему типового у різних екосистемах, с. 122-129
 Думіх І.В. Щільність будови алювіальних грунтів долини р. Прут, с. 129-133
 Капустіна Г.А. Динаміка вмісту мікроелементів у грунті і листях соняшниказа тривалого удобрення, с. 133-137

№ 80, 2013

Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. ISSAR. Kharkiv / Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Харків: ННЦ ІГА


Issue # / Випуск №

Pages / Сторінки


Google: Yahoo: MSN:


80

 ISSN 0587-2596
e-ISSN 2616-6852
Contact us / Контакти

CONTENT

SOIL SCIENCE

Medvedev V.V., Słowińska-Jurkiewicz A., Bryk M., Bihun О.М. Criteria of soils physical degradation, pp. 5-16
 Byndych T.Y. Using of GIS-technologies for analysis of heterogeneity of soil cover local structures in Steppezone, p.17-26
 Nizovtsev V.V., Shein E.V. Epistemological problems of soil science, p.26-33
 Novikova A.V. Peculiarities of geochemical landscapes and soil fertility in different natural zones of Ukraine, pp. 33-37
 Svitovyy V.M., Gerkiyal O.M., Zhylyak I.D., Ravisankar R., Danylenko О.M. Research of chemical and physicochemical changes of the organic and mineral dispersible systems of chernozem podzolized after long-term influence of fertilization, pp. 37-43

AGROCHEMISTRY

 Kotvytskiy B.B. “Extra-nitrogen“ and potassium in the sod-podzolic soils in Western Polissya of Ukraine, pp. 44-48
 Kochyk G.N., Lazarenko O.V. Changes of indexes of fertility of sod-podzolic loamy sand soil under the influence of the long-term application of different methods of primary soil tillage and fertilization systems, p.49-57
 Lopushnyak V.I. Influence of different fertilization systems on nitrogen fund of dark-grey podzolized soil of the Western Forest-Steppe in Ukraine, p. 58-64
 Iakymenko А.N. Influence of agrochemical parameters of sod-podzolic soils on the radionuclides migration in link "soil-plant", p. 65-69
 Kornienko S.I., Kutz O.V. Consumption of nutrition elements by red beetdepending on the methods of fertilization and irrigation, p. 70-75
 Kutova A.M. Content of microelements in soil and maize plants depending on the application of macro-and microfertilizers, p. 75-82
 Naydyonova O.E., Tsyhichko A.A., Shedey L.A., Akimova R.V., Gvozdyck V.B. Influence of the long-term using of organic agricultural system on the condition of microbial cenosis of chernozem podzolized in grain-fodder crop rotation, p. 82-92

SOIL PROTECTION and RECLAMATION

 Kutsenko M.V., Timchenko D.O., Kruglov O.V., Nazarok P.G., Voskoboynikov P.V. Model calibration for estimation of land erosion danger, p. 93-100
 Samokhvalova V.L., Fateev A.I., Zuza S.G., Zuza V.O. Method of soils technogenic pollution by heavy metals remediation, p. 101
 Belolipsky V.A. Parameters of anti-erosion stability of chernozem ordinary in a field crop rotation, pp. 110-116
 Semenov D.O. Influence of humus acids ratioin soil organic matter on thecontent of trace elements mobile formsin different soils of Ukraine, p. 116-122

YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

 Korchashkina L.A. Enzymatic activity and transformation of nitrogen-containing organic substances in drainedMeadow swamp soil, p. 123-126
 Zubkovska V.V. Loss of the movable forms of phosphates by flushing water from the soil mass of the arable layer of sod-podzolic loamy sand soils, p.127-131
 Dumikh I.V. Features of soil humus condition in floodplain of the Prut River, p. 131-135
 Desyatnik K. A. Influence of calcium-containing meliorants on the behevivor of mobile forms of heavy metals and the physicochemical parameters of light-grey forest soil, p.136-140
 Syabruk O. P. Estimation of carbon losses from chernozem typical under different soil tillage and fertilization systems, p. 140-146
 Neshta А.Р. Dynamic ofcontent of phosphorus mobile compounds inarable land in Kharkiv region, p. 146-150

ЗМІСТ

ГРУНТОЗНАВСТВО

Медведев В.В., Словінська-Юркевіч А., Брик М., Бігун О.М. Критерії фізичної деградації грунтів, c. 5-16
 Биндич Т.Ю.Використання ГІС-технологій для аналізу неоднорідності локальних структургрунтового покриву у степовій зоні, c. 17-26
 Низовцев В.В., Шеин Е.В. Эпистемологические проблемы почвоведения. c. 26-33.
 Новикова А.В. Особенности геохимических ландшафтов и плодородия почв в разных природных зонах Украины, с. 33-37
 Світовий В.М., Г­еркіял О.М., Жиляк І.Д., Рависанкар Р., Даниленко О.М. Дослідження хімічних та фізико-хімічних змін органо-мінеральних дисперсних систем чорнозему опідзоленого за тривалого впливу внесених добрив, c. 37-43

АГРОХІМІЯ

 Котвицький Б.Б. “Екстра-азот” і калій у дерново-підзолистих грунтах Західного Полісся України, c. 44-48
 Кочик Г.М., Лазаренко О.В. Зміни показників родючості дерново-підзолистого супіщаного грунту під впливом тривалого застосування різних способів основного обробітку і систем удобрення, c. 49-57
 Лопушняк В.І. Вплив різних систем удобрення на азотний фонд темно-сірого опідзоленого ґрунту Західного Лісостепу України, c. 58-64
 Якименко Г.М. Вплив агрохімічних показників дерново-підзолистих грунтів на міграцію радіонуклідів ланкою «грунт-рослина», c. 65-69
 Корнієнко С.І., Куц О.В. Споживання елементів живлення буряком столовим залежно від способів удобрення і зрошення, с. 70-75
 Кутова А.М.Вміст мікроелементів у грунті і рослинах кукурудзи залежно від застосування макро- і мікродобрив, c. 75-82
 Найдьонова О.Є., Цигічко Г.О., Шедєй Л.О., Акімова Р.В., Гвоздік В.Б. Вплив тривалого застосування органічної системи землеробства на стан мікробних угрупованьчорнозему опідзоленого в зерно-кормових сівозмінах, c. 82-92

ОХОРОНА І ВІДНОВЛЕННЯ ГРУНТІВ

 Куценко М.В., Тімченко Д.О., Круглов О.В., Назарок П.Г., Воскобойніков П.В. Калібрування моделі оцінки ерозійної небезпеки земель, c. 93-100
 Самохвалова В.Л., Фатєєв А.І.,Зуза С.Г., Зуза В.О. Спосіб ремедіації грунту техногенно забрудненого важкими металлами, c. 101-110
 Белолипский В.А. Параметры противоэрозионной устойчивости чернозема обыкновенного в полевом cевообороте, c. 110-116
 Семенов Д.О. Вплив співвідношення гумусових кислот в органічній речовині грунтів України на вміст рухомих форм мікроелементів, c. 116-122

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

 Корчашкіна Л.А. Ферментативна активність і трансформація азотовмісних органічних речовин в осушеному лучно-болотному ґрунті, c. 123-126
 Зубковська В.В. Винос рухомих форм фосфатів промивними водами із ґрунтової маси орного шару дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів, c. 127-131
 Думіх І.В. Особливості гумусового стану грунтів заплави р. Прут, c. 131-135
 Десятник К.О. Вплив кальцієвмісних меліорантів на поведінку рухомих форм важких металів та фізико-хімічні показники ясно-сірого лісового ґрунту, c. 136-140
 Сябрук О.П. Оцінка втрат вуглецю з чорнозему типового за різних способів обробітку та систем удобрення, c. 140-146
 Нешта А.П. Динаміка вмісту рухомих сполук фосфору в орних ґрунтах Харківської області, c. 146-150